Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Visor: Cultura

A Prop 2022

Quedem?

Acocollona't

Gran Circ de Nadal de Girona sobre gel

Festival neu!

FlamenGi

Girona de novel·la

La llengua al dia

Girona Cultura al mòbil

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> descPrincipal1 [in template "20116#20160#127560" at line 104, column 6]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if descPrincipal1.getData()?? && des... [in template "20116#20160#127560" at line 104, column 1]
----
1<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
2 
3<div class='web-ajuntament-girona-template'> 
4<#if titol?? && titol.getData() != ""> 
5  <h1>${titol.getData()}</h1> 
6  <script> 
7    document.title = "${titol.getData()}"; 
8  </script> 
9</#if> 
10 
11<#if subtitol?? && subtitol.getData() != ""> 
12		<p class="news_intro2">${subtitol.getData()}</p> 
13</#if> 
14 
15  <div class="entradeta"> 
16 
17<#-- OBTENCIÓ I PRESENTACIÓ DATA PUBLICACIÓ --> 
18<#assign articleDisplayDate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
19<#assign originalLocale = locale> 
20<#setting locale = 'ca_ES'> 
21<#assign date = articleDisplayDate?date("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss zzz")> 
22<#assign dateTimeFormat = languageUtil.get(originalLocale, "EEEE dd/MM/yyyy - H.mm 'h'")> 
23<#assign data_hivern = (date?long + 1*3600*1000)?number_to_date> 
24<#assign data_hivern = data_hivern?string(dateTimeFormat)> 
25<#assign data_estiu = (date?long + 2*3600*1000)?number_to_date> 
26<#assign data_estiu = data_estiu?string(dateTimeFormat)> 
27<#assign dateTimeFormat = languageUtil.get(originalLocale, "yyyy/MM/dd/H/mm")> 
28<#assign data_js = date?long?number_to_date> 
29<#assign data_js = data_js?string(dateTimeFormat)> 
30<#setting locale = originalLocale> 
31    <p class="news_data2" id="data_noticia"></p> 
32<script> 
33  if (UTC_offset("${data_js}") == 1) document.getElementById('data_noticia').innerText = "${data_hivern?cap_first}"; 
34  else document.getElementById('data_noticia').innerText = "${data_estiu?cap_first}"; 
35</script> 
36<#-- FI DATA PUBLICACIÓ --> 
37 
38  </div> 
39   
40<#-- MANIPULACIÓ FOTOS --> 
41<#if imatge??> 
42<#assign peu_foto="" text_alt=""> 
43  <#if imatge.getData()?? && imatge.getData() != ""> 
44    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] == "(c)"> 
45      <#assign peu_foto = "" text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
46    </#if> 
47    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] != "(c)"> 
48      <#assign peu_foto = imatge.getAttribute('alt') text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
49    </#if> 
50    <div class="foto_box" id="AUIgaleria"> 
51      <div class="grossa" style="background-image: url(/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()})"> 
52        <a href="/o/si?mh=600&i=${imatge.getData()}" title="${text_alt}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a> 
53      </div> 
54      <#if peu_foto != ""> 
55  	  <div class="peu_foto">${peu_foto}</div> 
56  	  </#if> 
57  <#if imatges?? && imatges.getData() != "">  
58    <#if imatges.getSiblings()?has_content> 
59      <#if peu_foto == ""> 
60    	  <div class="peu_foto"></div> 
61    	</#if> 
62    	<#list imatges.getSiblings() as cur_imatges> 
63    		<#if cur_imatges.getData()?? && cur_imatges.getData() != ""> 
64    		 
65        <div class="petita" style="background-image: url(/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()})"><a href="/o/si?mh=600&i=${cur_imatges.getData()}" title="${cur_imatges.getAttribute('alt')}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a></div> 
66     
67    		</#if> 
68    	</#list> 
69    </#if>  	   
70  </#if>  	   
71  	  <div class="reset"></div> 
72 
73    </div> 
74    <script> 
75      AUI().use( 
76       'aui-image-viewer', 
77       function(Y) { 
78        new Y.ImageViewer( 
79
80          caption: '${titol.getData()?js_string}', 
81          captionFromTitle: true, 
82          centered: true, 
83          imageAnim: { 
84           duration: 1, 
85           easing: 'easeIn' 
86          }, 
87          intervalTime: 2, 
88          links: '#AUIgaleria a.AUI${journalArticleId}', 
89          playing: false, 
90          preloadAllImages: true, 
91          preloadNeighborImages: true, 
92          showInfo: true, 
93          showPlayer: true, 
94          zIndex: 1 
95
96        ).render(); 
97
98      ); 
99    </script> 
100 
101  </#if> 
102</#if> 
103 
104<#if descPrincipal1.getData()?? && descPrincipal1.getData() != ""> 
105  <div class='supernoticia'> 
106   
107  <#-- Vídeo --> 
108	<#if video?? && video.getData() != ""> 
109	  <#assign codi_video = video.getData()> 
110	  <#if codi_video[0..4] == "list="> 
111      <#-- CODI PLAYLIST --> 
112		  <div class="video-noticies"> 
113  		    <iframe width="583" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=${codi_video[5..]}&autoplay=0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen style="border: none"></iframe> 
114  	    </div> 
115  	<#else> 
116		  <div class="video-noticies"> 
117			  <iframe width="583" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/${codi_video}" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 
118		  </div> 
119	  </#if> 
120  </#if> 
121   
122    ${descPrincipal1.getData()} 
123  </div> 
124</#if> 
125 
126 
127<#-- ENLLAÇOS I DOCUMENTS --> 
128<#-- preparant array amb valors dels botons --> 
129<#assign array_botons = []> 
130<#if text_boto?? && text_boto.getData() != "">	  
131  <#if text_boto.getSiblings()?has_content> 
132  	<#list text_boto.getSiblings() as cur_link> 
133      <#assign array_botons = array_botons + [{ 
134        "nom": cur_link.getData(), 
135        "ordre": cur_link.getChild('ordre').getData(), 
136        "url": cur_link.getChild('url').getData(), 
137        "document": cur_link.getChild('document').getData() 
138      }]> 
139    </#list> 
140  </#if> 
141</#if> 
142<#-- reordenant botons i presentant-los --> 
143<#list array_botons?sort_by("ordre") as cur_boto> 
144  <#if cur_boto.url != "" || cur_boto.document != ""> 
145    <#if cur_boto.document != ""> 
146      <#assign link = "https://web.girona.cat"+cur_boto.document icona = "file"> 
147    <#else> 
148      <#assign link = cur_boto.url> 
149      <#if link?lower_case?contains(".pdf") || link?lower_case?contains(".xls") || link?lower_case?contains(".xlsx") || link?lower_case?contains(".pps") || link?lower_case?contains(".ppt") || link?lower_case?contains(".pptx")> 
150	      <#assign icona = "file"> 
151	    <#else> 
152	      <#assign icona = "new-window"> 
153	    </#if> 
154    </#if> 
155    <a href="${link}" target="_blank" class="btn btn-pdf" role="button"><span class="glyphicon glyphicon-${icona}"></span> ${cur_boto.nom}</a><br> 
156  </#if> 
157</#list> 
158</div> 
Tornar

Bàner: Cita prèvia

Servei de Cultura

Servei de Cultura

Àrea de què depèn:
Àrea de Drets a les Persones
Regidoria de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 449

A/e:
cultura@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/cultura

Carrusel bàners: Cultura