Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona 2019 | Comerç

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona

Convocatòria 2019 TANCADA
Termini de justificació: 31 de març de 2020

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat, en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 6 de gener de 2020.

Destinataris

Associacions de Comerciants de Girona que volen portar a terme accions de dinamització comercial i que reuneixin els requisits que s’assenyalen a les bases. Cal que les associacions estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l'Ajuntament.

Actuacions subvencionables

Accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió social de la zona d’àmbit de l’associació de comerciants o de la ciutat en general durant l’any 2019. 

Justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada,, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent al que es va resoldre la convocatòria, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà el que s'indica a la convocatòria.