Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Sol·licitud per organitzar una fira o mercat | Comerç

Sol·licitud per organitzar una fira o mercat

Per a sol·licitar autorització per a dur a terme l’organització de qualsevol classe de fira mercat a la ciutat de Girona s’ha de presentar la següent instància a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona:

 • Instància d’Autorització i col·laboració per fer una activitat ciutadana
  Omplir obligatòriament la casella informant de l’aforament màxim que tindrà l’esdeveniment en un moment puntual i justificar-ho. En el cas que l’aforament previst fos superior a 500 persones, en un moment puntual, caldrà tramitar una llicència extraordinària d’activitats a través de l’Àrea d’Activitats.

  En aquesta instància s’hi ha d’adjuntar la següent informació:
  1. Declaració de responsable de l’empresa organitzadora
  2. Memòria de l’activitat:
   -    Explicació general de l’esdeveniment proposat.
   -    Dates i lloc previstos.
   -    Especificació del nombre de parades i mida de cadascuna.
   -    Tipus de productes que venen.
   -    Fotografies de les parades i del tipus de producte.
   -    Plànol de distribució i ubicació.
   -    Actuacions i/o activitats previstes dins el marc de l’esdeveniment.
   -    Necessitats per part de l’Ajuntament.

Abans de la celebració de l’esdeveniment, els organitzadors han de presentar la següent informació mitjançant una instància general:

 • Instància general
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els eventuals danys a tercers, al mobiliari urbà. S’haurà de presentar una declaració de responsable del titular on es faci constar la quantia contractada acompanyada del rebut vigent. D’acord amb l’article 80 del decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil s'ha de contractar per les quanties mínimes següents:
  a)    Fins a 100 persones d'aforament autoritzat: 300.000 € de capital assegurat.
  b)    Fins a 150 persones d'aforament autoritzat: 400.000 € de capital assegurat.
  c)    Fins a 300 persones d'aforament autoritzat: 600.000 € de capital assegurat.
  d)    Fins a 500 persones d'aforament autoritzat: 750.000 € de capital assegurat.
  e)    Fins a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 900.000 € de capital assegurat.
  f)    Fins a 1.500 persones d'aforament autoritzat: 1.200.000 € de capital assegurat.
  g)    Fins a 2.500 persones d'aforament autoritzat: 1.600.000 € de capital assegurat.
  h)    Fins a 5.000 persones d'aforament autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat.
  i)    Quan l'aforament autoritzat sigui superior a l'esmentat a l'apartat h) s'ha d'incrementar la quantitat mínima de capital assegurat en 60.000 € per cada 1.000 persones o fracció d'aforament autoritzat superiora les 5.000, fins arribar als 6.000.000 €.
   
 • Certificat d’inici de l’activitat emès per l’entitat col·laboradora de l’administració (ECA).
 • Declaracions de Responsable dels paradistes:
  L’organitzador ha de recollir les declaracions de responsable de tots els paradistes participants i les ha de presentar abans de l’inici de l’esdeveniment a l’Ajuntament de forma conjunta. En funció de si hi ha productes alimentaris o no, s’haurà de presentar una declaració o l’altra: