Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Sol·licitud per organitzar una fira o mercat | Comerç

Sol·licitud per organitzar una fira mercat o mercat a la via pública

Per a sol·licitar autorització per a dur a terme l’organització de qualsevol classe de fira mercat o mercat a la ciutat de Girona s’ha de presentar la següent documentació a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona:

Documentació que cal adjuntar per a la sol·licitud d'una Fira-Mercat:

A més a més, en aquest tràmit s’hi ha d’adjuntar la següent documentació:

 1. Model d'instància d'autorització i col·laboració per fer una activitat ciutadana

  Omplir obligatòriament la casella informant de l’aforament màxim que tindrà l’esdeveniment en un moment puntual i justificar-ho. En el cas que l’aforament previst fos superior a 500 persones, en un moment puntual, caldrà tramitar una llicència extraordinària d’activitats a través de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats.

  Model d'instància 1354

 2. Declaració de responsable signada per l’empresa o entitat organitzadora de l'esdeveniment

  Model de DR 274_275_525_527_528_529_536

 3. Memòria de l’activitat, amb la informació següent:
  -    Explicació general de l’esdeveniment proposat.
  -    Dates i lloc previstos.
  -    Especificació del nombre de parades i mida de cadascuna.
  -    Tipus de productes que venen.
  -    Fotografies de les parades i del tipus de producte.
  -    Plànol de distribució i ubicació.
  -    Actuacions i/o activitats previstes dins el marc de l’esdeveniment.
  -    Necessitats per part de l’Ajuntament.

Taxes

Les taxes i preus públics a tenir en compte a l'hora d'organitzar una fira mercat a la ciutat de Girona són les següents:

Taxes i preus públics 2024 per a l'organització de Fires i mercats


Què cal fer abans de la celebració de l'esdeveniment

Els organitzadors han de presentar la següent informació mitjançant una instància general:

Tràmit genèric

 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els eventuals danys a tercers, al mobiliari urbà. S’haurà de presentar una declaració de responsable del titular on es faci constar la quantia contractada acompanyada del rebut vigent. D’acord amb l’article 80 del decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil s'ha de contractar per les quanties mínimes següents:
  a)    Fins a 100 persones d'aforament autoritzat: 300.000 € de capital assegurat.
  b)    Fins a 150 persones d'aforament autoritzat: 400.000 € de capital assegurat.
  c)    Fins a 300 persones d'aforament autoritzat: 600.000 € de capital assegurat.
  d)    Fins a 500 persones d'aforament autoritzat: 750.000 € de capital assegurat.
  e)    Fins a 1.000 persones d'aforament autoritzat: 900.000 € de capital assegurat.
  f)    Fins a 1.500 persones d'aforament autoritzat: 1.200.000 € de capital assegurat.
  g)    Fins a 2.500 persones d'aforament autoritzat: 1.600.000 € de capital assegurat.
  h)    Fins a 5.000 persones d'aforament autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat.
  i)    Quan l'aforament autoritzat sigui superior a l'esmentat a l'apartat h) s'ha d'incrementar la quantitat mínima de capital assegurat en 60.000 € per cada 1.000 persones o fracció d'aforament autoritzat superiora les 5.000, fins arribar als 6.000.000 €.
   
 • Certificat d’inici de l’activitat emès per l’entitat col·laboradora de l’administració (ECA).
 • Declaracions responsables dels paradistes:
  L’organitzador ha de recollir les declaracions responsables de tots els paradistes participants i les ha de presentar abans de l’inici de l’esdeveniment a l’Ajuntament de Girona i de forma conjunta.

  En funció de si hi ha productes alimentaris o no, s’haurà de presentar una declaració o l’altra:

Productes NO alimentaris

Declaració responsable per a les parades de venda de productes NO alimentaris.

Model de DR 274_275_525_527_528_529_536

Productes alimentaris

Declaració responsable per a les parades de venda de productes alimentaris i/o food trucks.

DR en matèria de salut alimentària