Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura

Ruta de navegació

Normativa | Aula d'escriptura

Normativa

Matriculacions i devolucions

 • L’itinerari formatiu només admet persones majors de 18 anys o que els compleixin l'any en curs.
 • Cada mes de setembre comença una promoció nova de l’itinerari formatiu de l’Aula d’escriptura. En aquests cursos són admesos tants alumnes com places disponibles tingui cada curs. Les places s’atorguen seguint l'ordre d'inscripció. L’alumnat que ja ha cursat un mòdul anterior té garantit el seu lloc en el mòdul següent si ha superat el primer.
 • Les persones que no obtenen plaça entren en una llista d'espera a fi de cobrir possibles vacants si aquestes es produeixen abans que comencin les classes. L'accés a una plaça disponible es fa per rigorós ordre d'inscripció. En cas de vacant, es comunicarà per correu electrònic a la primera persona de la llista la possibilitat de cobrir la plaça. Al cap de vint-i-quatre hores, si no s’ha rebut confirmació d’aquesta matrícula, s’oferirà la plaça a la persona següent de la llista d’espera.
 • Els tallers d’escriptura poden tenir un màxim de 15 alumnes i un mínim de 10. Els grups amb menys de 10 alumnes matriculats seran suspesos.
 • Devolucions: en cas de baixa d’una matrícula, el preu no es retorna una vegada començat el curs.

Formació i avaluació

 • L'Aula d'escriptura és presencial. L'assistència és obligatòria com a mínim en el 80 % de les sessions (es compta en conjunt l’assistència als tallers setmanals i les classes teòriques de cada mòdul, Grans obres de la literatura universal / En primera persona). En cas que no s’assoleixi aquest mínim d’assistència, l’alumne no podrà continuar la seva formació o podrà fer-ho només si repeteix el mòdul corresponent.
 • L’Aula d’escriptura entén el seu itinerari com un aprenentatge gradual, per això és imprescindible realitzar els mòduls de forma ordenada (no es pot fer un mòdul sense haver fet l’anterior).
 • Per al bon funcionament de l’Aula s’utilitza l’eina CLASSROOM com a suport a les classes, la qual cosa requereix disposar d’una adreça gmail a l’hora d’utilitzar-lo.
 • L’aprenentatge de l’alumnat serà supervisat per part del professorat amb els exercicis de classe, que cal lliurar de forma regular.
 • La direcció de l’escola resta a disposició de l’alumnat per a qualsevol comentari, dubte, queixa o suggeriment. Es pot sol·licitar l'entrevista a través del correu electrònic emhu@ajgirona.cat o per telèfon a la secretaria del centre (972 223 305).
 • Al final de l’itinerari formatiu (superats els 4 mòduls) l’alumne tindrà un diploma signat per l’Ajuntament de Girona que acredita els seus coneixements en lectura i escriptura.
 • Una vegada començat un gènere literari, l’alumne seguirà el mateix fins a finalitzar l’itinerari, per no tenir buits de contingut docent.

Responsabilitat de l'alumnat

 • Estar inscrit en els cursos, amb la matrícula pagada.
 • Atendre les instruccions del professor/ora responsable del taller i respectar les normes de convivència correctes en espais públics i d'activitats col·lectives, tot mantenint un tracte de respecte envers els companys/es de classe i el professorat.
 • En cas que l'alumne deixi el curs, ha de comunicar- ho a la secretaria per permetre posar la seva plaça a disposició pública. La matriculació als cursos suposa l'acceptació d'aquesta normativa.

Altres temes

 • La llengua vehicular de l’escola és el català, i és el que utilitzen el professorat a l’aula. La llengua d’escriptura de l’alumnat és personal, i pot ser tant la catalana com l’espanyola.
 • No és permès fumar en cap zona del Centre Cultural la Mercè.
 • L'alumnat de l'escola reben informació de les activitats formatives de l’Escola Municipal d’Humanitats. Si no hi estan interessats, han de manifestar-ho expressament i per escrit a la direcció de l’escola.