Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura
Vicenç Pagès Jordà

Ruta de navegació

Normativa | Aula d'escriptura

Normativa

Formació i avaluació

Us volem en cos i ànima, però l'Aula d'escriptura és presencial. L'assistència és obligatòria com a mínim en el 80 % de les sessions (es compta en conjunt l’assistència als tallers setmanals i les classes teòriques de cada mòdul, Grans obres de la literatura universal / En primera persona). En cas que no s’assoleixi aquest mínim d’assistència, no podreu continuar la seva formació (o podreu fer-ho només si repeteix el mòdul corresponent).

Entenem el nostre itinerari formatiu com un aprenentatge gradual, per això és imprescindible realitzar els mòduls de forma ordenada (no es pot fer un mòdul sense haver fet l’anterior).

Per al bon funcionament de l’Aula s’utilitza l’eina CLASSROOM com a suport a les classes, cosa que requereix disposar d’una adreça gmail a l’hora d’utilitzar-lo.

L’aprenentatge de l’alumnat se supervisa a través dels exercicis de classe, que cal lliurar de forma regular.

La direcció de l’escola resta a disposició de l’alumnat per a qualsevol comentari, dubte o suggeriment. Podeu sol·licitar l'entrevista a través del correu electrònic emhu@ajgirona.cat o per telèfon a la secretaria del centre (972 223 305).

Al final de l’itinerari formatiu (superats els 4 mòduls) l’alumne tindrà un diploma signat per l’Ajuntament de Girona que acredita els seus coneixements en lectura i escriptura.

Una vegada començat un gènere literari (prosa o poesia), l’alumne seguirà el mateix fins a finalitzar l’itinerari, per no tenir buits de contingut docent.

Matriculacions i devolucions

L’itinerari formatiu està destinat a majors de 18 anys o que els compleixin l'any en curs.

Cada mes de setembre comença una promoció nova de l’itinerari formatiu de l’Aula d’escriptura. En aquests cursos són admesos tants alumnes com places disponibles tingui cada curs. Les places s’atorguen seguint l'ordre d'inscripció. L’alumnat que ja ha cursat un mòdul anterior té garantit el seu lloc en el mòdul següent si ha superat el primer.

Qui no obtingui plaça entra en una llista d'espera. En cas de vacant, es comunicarà per correu electrònic a la primera persona de la llista la possibilitat de cobrir la plaça. Al cap de vint-i-quatre hores, si no s’ha rebut confirmació d’aquesta matrícula, s’oferirà la plaça a la persona següent de la llista d’espera.

Els tallers d’escriptura poden tenir un màxim de 15 alumnes i un mínim de 10. Els grups amb menys de 10 alumnes matriculats s’hauran d’anul·lar.

Devolucions: en cas de baixa d’una matrícula, l’import no es retorna una vegada començat el curs.

Responsabilitat de l'alumnat

Estar inscrit en els cursos, amb la matrícula pagada.

Atendre les instruccions del professor/ora responsable del taller i respectar les normes de convivència correctes en espais públics i d'activitats col·lectives, tot mantenint un tracte de respecte envers els companys/es de classe i el professorat.

En cas que l'alumne deixi el curs, ha de comunicar-ho a la secretaria per permetre posar la seva plaça a disposició pública. La matriculació als cursos suposa l'acceptació d'aquesta normativa.

Altres temes

La llengua vehicular de l’escola és el català, i és el que utilitzen el professorat a l’aula. La llengua d’escriptura de l’alumnat és personal, i pot ser tant la catalana com l’espanyola.

L'alumnat de l'escola rep informació de les activitats formatives de l’Escola Municipal d’Humanitats. Si no hi esteu interessats, haureu de manifestar-ho expressament i per escrit a la direcció de l’escola.