Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Subvenció Amplia Cultura

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Justificació

Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes que s’establirà a cada convocatòria.

Termini d’execució i justificació

El termini per l’execució dels projectes de la línia a.
Subvencions per activitats culturals complementàries a l’oferta municipal serà el 30 de juny de 2021 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 30 de setembre de 2021.

El termini per l’execució dels projectes de la línia b.
Subvencions per activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social serà el 30 de setembre de 2021 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 31 de desembre de 2021.

Compte justificatiu simplificat

El compte justificatiu inclou:

  • Memòria justificativa del projecte i activitats realitzats, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
  • Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.

Model d'instància del compte justificatiu simplificat
Tràmit de justificació
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries

Tornar