Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Ruta de navegació

Subvencions per a la dinamització dels barris de Girona 2020

Subvencions per a la dinamització dels barris de Girona 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

Poden ser objecte de subvenció els següents tipus de projectes:
a) Activitats que tenen com a objectiu la dinamització dels barris.
b) Activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes dels barris.

Ja s'ha publicat la resolució definitiva de la convocatòria 2020.

El termini màxim per justificar la subvenció rebuda serà el dia 20 de gener de 2022.

Resolució i acceptació

Resolució 

La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler electrònic d’anuncis municipals assortint els mateixos efectes que la notificació electrònica individual. 

Acceptació

Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un mes, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat, d’acord amb el model d’acceptació que es troba a la Seu Electrònica.

En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiàries d’una subvenció superior als 10.000 € hauran de comunicar a l’Ajuntament de Girona en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

Tràmit d'acceptació de subvenció
Resolució 2020