Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu de la subvenció és assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. Pot acollir-se a aquesta convocatòria qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s’especifiquen a les bases reguladores.

Resolució definitiva de la convocatòria publicada a l'e-tauler.
El termini de justificació de la convocatòria 2024 és el 31 de gener de 2025.

Resolució i justificació

Resolució i notificació

 1. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament de Girona estudiarà els diversos projectes presentats i resoldrà la convocatòria.
 2. La resolució de concessió o de denegació correspon a l’Alcaldia o òrgan municipal que tingui delegada aquesta atribució.
 3. Un cop aprovada la convocatòria, la comissió qualificadora es reserva el dret a convocar les entitats beneficiàries per participar en un procés conjunt de seguiment i avaluació, en els projectes subvencionats que cregui convenient.
 4. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’atorgar subvencions a projectes que, tot i no complir alguna de les condicions establertes en aquestes bases, siguin d’especial interès per als ciutadans i ciutadanes de Girona.
 5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
 6. El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud.
 7. La notificació de la resolució a les entitats es farà per notificació electrònica e-notum a totes les sol·licituds presentades independentment de si són o no subvencionades.

Acceptació de la subvenció

Els beneficiaris de la subvenció disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de la subvenció i de les condicions en què s’ha atorgat, segons document model “declaració d’acceptació de la subvenció” de l’Ajuntament. En cas de no presentar la “declaració d’acceptació de la subvenció” en el termini corresponent s’entendrà com a renúncia de la subvenció.

Justificació de la subvenció

L’entitat haurà de presentar la documentació de justificació abans del dia 31 de gener de 2025 i haurà de justificar el 100% de l’import total del projecte. Aquesta documentació es detalla en el punt 10.3 d’aquesta convocatòria.

Documentació que s'haurà de presentar al tràmit de justificació:

 1. Memòria de l’entitat o del projecte subvencionat amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 2. Document “Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts”.
 3. Acreditació dels pagaments realitzats per la subvenció rebuda, per un import, com a mínim, equivalent a l’aportació econòmica efectuada per l’Ajuntament de Girona.
 4. Extractes bancaris dels pagaments acreditats en l’anterior punt.

Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació
Resolució 2024

Tornar