Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

Resolució, acceptació i justificació

Resolució

Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament de Girona estudiarà els diversos projectes presentats i resoldrà la convocatòria. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

Acceptació de la subvenció

Els beneficiaris de la subvenció disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució provisional, per comunicar per escrit l’acceptació de la subvenció i de les condicions en què s’ha atorgat, segons document model “declaració d’acceptació de la subvenció” de l’Ajuntament. En cas de no presentar la “declaració d’acceptació de la subvenció” en el termini corresponent s’entendrà com a renúncia de la subvenció.

Justificació

El termini i la documentació per justificar el compliment de la finalitat per la qual es concedeix la subvenció s’especificarà a la convocatòria. En tot cas, l’acreditació justificativa haurà de tenir com a data màxima el 31 de desembre de l’any en curs.

Pagament de la subvenció

Un cop aprovades les subvencions, es realitzarà el pagament del 75% de la subvenció. El pagament del 25% restant es realitzarà un cop justificada i comprovada que la documentació sigui la corresponent. Caldrà comunicar les dades bancàries a l'Ajuntament de Girona.

Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Tornar