Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat.

S'han aprovat inicialment les noves bases específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents i projectes per a joves destinades a associacions d'educació en el lleure i associacions juvenils

El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació al BOP.

Bases i convocatòria

Objectius

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats on es defineix dues línies de subvenció:

  • Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.
  • Projectes per a joves de 16 a 29 anys.

Aquestes bases regulen el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les disposicions dineràries, realitzades per l’Ajuntament de Girona, destinades a fomentar projectes i activitats d’interès en l’àmbit del lleure educatiu per a infants i adolescents i projectes i activitats destinades a joves.

Entitats beneficiàries i requisits

Pot acollir-se a les subvencions previstes en aquestes bases reguladores qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s’especifiquen.

  1. Tenir la seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat.
  2. Haver presentat a l’Ajuntament tota la documentació requerida anualment per al Registre Municipal d’Entitats.
  3. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i haver justificat adientment les subvencions municipals concedides anteriorment o que es trobin dins el termini d’obligació de justificació.
  4. Que el seu objecte d’actuació sigui la dinamització de projectes juvenils en el marc de les diferents polítiques de joventut de la ciutat o de lleure educatiu per a infants i adolescents.
  5. Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar projectes realitzats durant l’any en curs i abans del 31 de desembre.
  6. Es subvencionarà un màxim d’un únic projecte per a entitat.
  7. Les activitats hauran de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents que les cobreixi.
  8. Complir amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Bases al BOP núm. 131 del 09/07/21
Exposició pública de les bases a l'e-tauler

Tornar