Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Constituir una entitat | Entitats i associacions

Procediment de creació d'una entitat o associació

Abans d'iniciar els tràmits per constituir legalment l'entitat, és interessant tenir clar els objectius i l'organització que es farà servir per tirar endavant, així com plantejar-se quin és el tipus d'associació que més interessa, i respondre una sèrie de preguntes.

Preguntes abans de crear una associació | Entitats i associacions

Abans de tot feu-vos les següents preguntes

Quants serem?

Cal tenir en compte que, per crear una associació, cal un mínim de tres persones. Poden crear una associació les persones físiques majors d'edat i menors emancipades, les persones jurídiques privades i públiques, les persones menors d'edat (quan es tracti d'associacions juvenils) i els representants de les persones esmentades.

Per què volem crear l’associació?

S’han d’establir els objectius que es persegueixen amb la creació de l’associació i els motius que ens porten a engegar-la.

Què realitzarem?

Definir l’àmbit en el qual portareu a terme les vostres activitats és també una tasca important que us heu de plantejar abans de començar.

A partir d’aquí cal escollir el tipus d’associació que interessa a les persones que volen crear l’entitat i tenir en compte les especificitats a l’hora de registrar-se de cadascuna.

Una associació normal com pot ser una associació cultural, juvenil, ecològica, de veïns, d'alumnes, de cooperació, de salut, etc cal que es registri al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Les associacions de defensa d’interessos professional (sindicals i empresarials) es registren en el Departament de Treball de la Generalitat.

Les associacions religioses es registren en el Ministeri de Justícia, Direcció General d’Assumptes Religiosos.

Les associacions esportives (en els casos en què la seva finalitat és la competició oficial) es registren en la Direcció General de l’Esport.

Les associacions administratives de propietaris es registren en la Direcció General d’Urbanisme.

Si l’associació sobrepassa l’àmbit d’actuació de Catalunya, l’expedient s’ha de resoldre al Ministeri de l’Interior. En aquest cas la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques trametarà la documentació a aquest òrgan de l’Administració Central.

Qui ho farà?

Cal determinar qui s’encarregarà de cadascuna de les activitats que portarem a terme i qui formarà part de la junta directiva.

A qui ens dirigirem?

A més d’escollir l’àmbit, cal definir el públic i les diferents estratègies per arribar a una tipologia o altra.

Veure totes les respostes

Procediment en 6 pasos | Entitats i associacions

Procediment en 6 pasos:

1 - Elaborar l'acta fundacional

Cal presentar l’original i dues còpies. Tots els exemplars han d’estar signats pels socis i les sòcies i hi han de constar: nom, cognoms, domicili i DNI o CIF (si es tracta de persones jurídiques). En aquest document, els socis fundadors acorden la constitució de l’associació, l’aprovació dels estatuts (hi ha de constar la data de la reunió) i l’elecció de la junta directiva.

Només hi ha tres càrrecs obligatoris a la junta: el/la president/a, el/la secretari/a i el/la tresorer/a.


És necessària escriptura pública si:

 1. S'aporten béns immobles.
 2. Algun dels o de les integrants és una persona jurídica.

2 - Elaborar els estatuts

Cal presentar l'original i tres còpies. Hi consten els principis bàsics de l'associació. Hi ha d'haver la data i la signatura dels socis fundadors. Hi han de constar necessàriament les dades següents:

 • Denominació
 • Finalitats
 • Domicili
 • Àmbit
 • Òrgans directius i forma d'administració
 • Admissió i pèrdua de la qualitat de soci o sòcia
 • Drets i deures dels socis i sòcies
 • Patrimoni fundacional o no
 • Recursos econòmics previstos
 • Règim disciplinari
 • Causes de dissolució
 • Destinació del patrimoni en la seva liquidació
 • Procediment de modificació dels estatuts

A partir d’aquí cal escollir el tipus d’associació que interessa a les persones que volen crear aquesta nova entitat i tenir en compte les especificitats a l’hora de registrar-se de cadascuna.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques s'encarrega del registre de les associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya i que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya.

En queden excloses, perquè tenen legislació pròpia i registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats.

Si l’associació sobrepassa l’àmbit d’actuació de Catalunya, l’expedient s’ha de resoldre al Ministeri de l’Interior. En aquest cas la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques trametarà la documentació a aquest òrgan de l’Administració Central.

3 - Inscripció al Registre General d’Associacions

Omplir la sol·licitud d’inscripció del Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Cal presentar l’original i una còpia. És el document necessari per iniciar els tràmits de constitució de l'associació.

4 - Registrar-ho a la Seu de la Generalitat a Girona

Anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona.

S'hi han de lliurar els tres documents i pagar una taxa. Si la documentació és correcta, us donaran una còpia segellada de la sol·licitud conforme s'han lliurat els documents (l'altra documentació segellada arriba més tard, al cap d'uns tres mesos).

També es pot fer el tràmit a través de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Un cop rebuda tota la documentació ajustada a la normativa d'associacions, el termini màxim de resolució és de 3 mesos.

La inscripció únicament pot ésser denegada si el document no s'ajusta a les disposicions de la llei. Ara bé, la inscripció requereix escriptura pública en aquests casos:

 • Si hi ha aportació de béns immobles, d'acord amb el que disposen el Codi civil i la Llei hipotecària.
 • Si algun dels o de les integrants de l'associació és una persona jurídica.
 • Si l'associació vol obtenir recursos mitjançant subvencions públiques.

5 - Anar a la Delegació d'Hisenda a Girona

Amb la còpia segellada de la sol·licitud, cal anar a la delegació d'Hisenda per demanar un NIF provisional i l'exempció de l'IVA, si es considera adient.

6 - Inscripció al Registre Municipal d'Entitats (i opcionalment a algun altre cens)

Amb la documentació anterior, i un cop tingueu l'alta del Departament de Justícia, us podeu inscriure al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament.

Segons la tipologia d'entitat de què es tracti, podeu inscriure-us també al cens general de la Secretaria General de Joventut (entitats juvenils), de la Secretaria de l'Esport (entitats esportives), etc.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiquesporta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).