Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Registre Municipal d'Entitats | Entitats i associacions

Registre Municipal d'Entitats

El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té l'objecte de permetre a l'Ajuntament el coneixement del nombre d'entitats existents a la ciutat, la seva denominació, els seus objectius i la seva representativitat o pes específic, a l'efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme ciutadà.

Tal com diu la Llei orgànica d'Associacions (art.31), per tal de poder beneficiar-se de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l'obligació de promoure en l'àmbit de l'associacionisme, les entitats associatives han d'estar inscrites als Registres Públics d'Entitats pertinents, entre ells els registres municipals d'entitats dels diferents ajuntaments.

Un Registre Municipal d'Entitats inclou en un únic registre totes les entitats d'un municipi. Tenir un cens d'entitats real i unificat permet conèixer les entitats existents a la ciutat, la seva representativitat i els seus objectius, per tal de poder desenvolupar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme. Alhora ens permet poder-vos ajudar a donar-vos a conèixer a la resta de ciutadania.

Les dades que conté són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d'inscripció s'inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.

Alta o modificació al Registre Municipal d'Entitats

Els articles 145 al 149 del Reglament Orgànic Municipal són els que regulen el funcionament del Registre Municipal d'Entitats.

Poden sol·licitar la inscripció totes aquelles entitats sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent en funció de la seva tipologia o qualsevol altre registre legalment establert, que tinguin el seu domicili principal a Girona i hi desenvolupin les seves activitats. També poden inscriure's aquelles entitats que tinguin alguna delegació al municipi.

El Reglament Orgànic Municipal obliga a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats a comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi rellevant que es produeixi a l'associació i que pugui provocar modificacions en les dades (canvi de la seu social, de telèfon, modificacions d'estatuts, canvis a la junta, baixa de l'entitat ...). A principis d'any també s'han de comunicar els pressupostos i els programes d'activitats. 

Documentació que cal aportar

  • Còpia de la resolució del Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya
  • Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat, o original i còpia
  • Junta directiva actualitzada, amb els noms, adreces i telèfons dels/les membres
  • Fotocòpia del NIF de l'entitat
  • Programa d'activitats realitzades durant l'any
  • Pressupost de l'any en curs
  • Certificat del nombre de socis i sòcies que té l'entitat
  • Logotip de l'entitat, en cas de tenir-ne algun