Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització i de cohesió entre el veïnatge, així com de promoció dels actes populars tradicionals en els barris de la ciutat de Girona

Noves bases reguladores publicades al BOP núm. 53 del 14/03/2024.
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 15 d'abril de 2024.

Bases i convocatòria

Tipus de projectes subvencionats

Poden ser objecte de subvenció els projectes que tinguin com a finalitat la dinamització dels barris i la promoció de la cultura popular en el sentit de:

 • Impulsar la participació activa dels ciutadans i de les ciutadanes de Girona en les propostes que les entitats ofereixen en els seus barris.
 • Fomentar valors i millorar la cohesió entre els veïns i veïnes.
 • Promoure l’associacionisme ciutadà i la cooperació entre les entitats.
 • Revitalitzar els barris amb projectes innovadors i col·laboratius.
 • Dinamitzar a la ciutadania per a què participi en festes populars com els carnestoltes, les castanyades, les festes majors de barris, de primavera o tardor, de Sant Joan o de Nadal.

Quantia de la subvenció

La dotació pressupostària total per a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de les activitats s’establirà a la corresponent convocatòria.

L’import màxim subvencionable serà de 25.000 € per entitat sempre que sigui possible d'acord a la quantitat de sol·licituds rebudes, la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria.

No obstant l’import màxim establert en aquestes bases, si un cop valorades totes les sol·licituds no s’exhaureix el total de la dotació pressupostària prevista a la convocatòria, la quantia restant es prorratejarà entre els beneficiaris.

Entitats destinatàries i requisits mínims

Les entitats destinatàries seran les associacions de veïns i veïnes sense afany de lucre que reuneixin els requisits següents:

 1. Estar legalment constituïdes, i tenir la seu social i desenvolupar l’activitat objecte de la subvenció en el mateix barri.
 2. Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. Les entitats autoritzen l'Ajuntament de Girona a consultar i obtenir els certificats emesos per les administracions corresponents. En cas contrari, hauran de presentar elles aquests documents.
 3. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 4. Les entitats sol·licitants hauran d’haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.

Despeses subvencionables

 1. Es consideren despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i resultin estrictament necessàries per a la seva realització.
 2. Seran subvencionables només les despeses que s’iniciïn durant l’any en el qual es demani la subvenció i fins a la data límit per justificar-les que s’estableixi a la convocatòria.
 3. Els projectes es poden finançar, a més de mitjançant la subvenció, amb fons propis de les entitats o amb recursos privats.
 4. Es poden imputar despeses directes i despeses indirectes.

Es consideren despeses directes subvencionables les que figuren a continuació:

 1. Les retribucions del personal necessari per a executar el projecte subvencionat.
 2. El lloguer de les instal·lacions on es desenvolupen les activitats previstes en el projecte subvencionat.
 3. Les despeses d’adquisició de béns inventariables necessaris per al projecte. El període durant el qual el beneficiari haurà de destinar-los a una finalitat concreta és de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de béns.
 4. La contractació de material tècnic i de serveis necessaris per a la realització de les activitats: preses de corrent i/o generadors de corrent, equips de so i il·luminació, edició de materials de difusió, àpats i paraments, altres contractacions d’activitats, etc. 
 5. La contractació d’activitats de cultura popular i tradicional i/o infantils i familiars com poden ser: espectacles musicals, havaneres, cobles o espectacles infantils.
 6. Les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil que cobreixen les activitats.
 7. Les despeses de transport
 8. Les despeses de publicitat i difusió dels projectes.

D’altra banda, les despeses indirectes poden ser subvencionades sempre que estiguin basades en les despeses reals que s’han fet. S’han d’aportar documents justificatius de totes i cadascuna de les despeses imputades.

Es consideren despeses indirectes subvencionables les que figuren a continuació:

 1. Les despeses per gestionar i executar el projecte: despeses d’administració, d’assessoria, de gestoria fiscal i laboral, etc...
 2. Altres despeses com ara energia elèctrica, aigua, clavegueram, calefacció i climatització, missatgeria, correu, neteja i vigilància, o bé altres despeses no especificades anteriorment associades a l’execució del projecte.

Les despeses indirectes no poden superar el 25% del pressupost que presenti l’entitat per al desenvolupament del projecte i sempre que aquests costos corresponguin al període en què es realitza l’activitat.

No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’entitat sol·licitant de la subvenció.

Bases al BOP núm. 53 del 14/03/2024
Bases 2024 en català
Bases 2024 en castellà
Extracte de la convocatòria BOP núm. 58 del 21/03/2024
Convocatòria 2024 en català
Convocatòria 2024 en castellà

Tornar