Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de la convocatòria 2023.

Termini de justificació: 31 de març de 2024.

Resolució i justificació

Resolució

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini de resolució d’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Acceptació de l’ajut

Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini màxim d’1 mes a partir de la recepció de l’indicat acord. 

n cas contrari, s’entendrà que el beneficiari desisteix, i renuncia a la subvenció. Acte seguin l’òrgan competent dictarà revocació de la subvenció.

Termini d’execució dels projectes

El termini d’execució de les activitats/esdeveniments és el 31 de desembre del 2023.

Termini de justificació

El termini màxim per justificar el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons rebuts serà el 31 de març de 2024.

Forma de justificació

Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes.

La justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant el model normalitzat que es podrà trobar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona i contindrà:

  1. Memòria justificativa del projecte i activitats realitzats, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
  2. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. Caldrà justificar la totalitat de l’import del pressupost presentat en la sol·licitud de subvenció.
  3. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.


NOTA IMPORTANT: per tenir en compte a l’hora d’omplir el compte justificatiu (Model 1412): L’apartat de Certificat de finançament ha detallar el cost de l'actuació, i el total de finançament (xifres que han de quadrar), i és molt important quedi reflectit l'import de la subvenció de l'Ajuntament de Girona. La suma dels imports de Relació de despeses ha de ser igual a l’import del cost de l’actuació. També és important de signar el model específic del compte justificatiu.

En cas de no haver comunicat les dades bancàries anteriorment a l’Ajuntament, caldrà comunicar-les a través del següent tràmit (que ha d’incloure còpia de document identificatiu, i cal incloure com acreditació del compte una fotocòpia de la llibreta d’estalvi, xec, extracte bancari on hi consti el nom de la persona titular i el codi IBAN)

Resolució de la convocatòria 2023
Tràmit d’acceptació de la subvenció
Tràmit de justificació
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Tornar