Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

El termini màxim per justificar la subvenció rebuda serà el dia 20 de gener de 2023.

Resolució i justificació

Avaluació, resolució i notificació de la convocatòria

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública a l’e-tauler del web municipal la relació provisional d’admesos i d’exclosos, amb indicació dels motius de la no admissió.

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, i en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució definitiva d’admesos i exclosos. 

La resolució de la convocatòria es realitzarà en un termini màxim de 2 mesos a partir de la finalització del termini de la presentació de sol·licituds.

Acceptació de les subvencions

Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un mes, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit l'acceptació de l'ajut i de les condicions en què s’ha atorgat, d’acord amb el model d’acceptació que es troba a la Seu Electrònica.

En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiàries d’una subvenció superior als 10.000 € hauran de comunicar a l’Ajuntament de Girona en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. Per aquest motiu, l’entitat a la qual se li atorgui una subvenció de més de 10.000 € haurà de presentar, juntament amb l’acceptació, el modelde declaració responsable de les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat beneficiària.

Justificació de la subvenció rebuda

El termini màxim per justificar la subvenció rebuda serà el dia 20 de gener de 2023.

L’entitat es compromet a lliurar la següent documentació:

  • Compte justificatiu d’acord al model normalitzat de justificació de subvencions que es troba a la Seu Electrònica del web de l’Ajuntament de Girona, que reculli el cost total de l’activitat, el detall del finançament i inclogui els justificants de les despeses realitzades.
  • Memòria de l’activitat realitzada, incloent un informe sobre les accions portades a terme parcialment o totalment amb la subvenció rebuda, indicant objectius assolits, participació de públic, etc... així com exemplars de tot el material gràfic (tríptics, cartells, etc.) que s’editi.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions.

Requeriment de documentació, rectificació o espena de sol·licitud
Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació
Resolució 2021

Tornar