Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a entitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

El termini de justificació de la convocatòria 2020 serà el 16 d'abril de 2021.

Justificació

Termini

Nova data per a la justificació de la subvenció. En principi estava previst que el termini de justificació fos fins al 15 de març i s'ha apliat fins al 16 d'abril de 2021.

Forma de justificació 

L’entitat haurà de presentar, en el termini que s’estableixi en la convocatòria, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

  1. Compte justificatiu segons el model normalitzat
    Inclou una memòria amb les accions realitzades i dels resultats obtinguts, relació de les despeses i ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat així com la seva procedència.
  2. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i fins la data en què es verifiqui el reintegrament.

Tràmit de justificació

Tornar