Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a entitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria al BOP.

Bases i convocatòria

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria a les subvencions objecte d’aquestes bases les entitats de la ciutat de caire social o hagin realitzat o realitzin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona per a l’any 2022, i que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats de Girona.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables els projectes que duguin a terme activitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat que es realitzin durant l’any 2022.

Bases al BOP núm. 130 del 08-07-2022
Bases en català
Bases en castellà

Tornar