Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a entitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

Publicació al BOP i a l'e-tauler de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a entitats de la ciutat de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2020.

Bases aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió del 2 d'octubre de 2020. Actualment les bases estan en període d'informació pública en el que es poden presentar al·legacions. Un cop acabat aquest període s'aprovaran definitivament. Després es publicarà la convocatòria al BOP on s'hi establirà el termini de presentació de les sol·licituds.

Bases i convocatòria

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria a les subvencions objecte d’aquestes bases les entitats de la ciutat de caire social o hagin realitzat o realitzin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona per a l’any 2020, i que estiguin inscrites en el Registre d’Entitats de Girona.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables els projectes que duguin a terme activitats de caire social o que desenvolupin activitats socials realitzats durant l’any 2020 en els barris de la ciutat de Girona durant l’any 2020.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat que es realitzin durant l’any 2020.

Bases al BOP núm. 197 del 13-10-2020
Bases en català
Bases en castellà

Tornar