Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Sol·licituds d’ús de les instal·lacions esportives municipals. Temporada 2024-2025

El període de sol·licitud és del 17 al 26 de maig de 2024 (ambdós inclosos).

Seran objecte de petició d’ús en aquest període tots els pavellons i piscines municipals, el camp de futbol de Vila-roja, Pont Major i Torres de Palau, així com les pistes poliesportives cobertes de les escoles Migdia, Cassià Costal i Pla de Girona.

Presentació de sol·licituds:

Del 17 al 26 de maig de 2024 podeu presentar les sol·licituds a la seu electrònica 
 https://seu.girona.cat, a través del tràmit en línia:

Us recordem que d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat digital de l’entitat. Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Per a més informació sobre els certificats admesos, i requisits tècnics podeu consultar el següent web: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/

Model de sol·licitud

 

Documentació a presentar:

ENTITATS ESPORTIVES

  • El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2024-2025 de cadascuna de les instal·lacions demanades, degudament omplert i respectant els horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat (vegeu els annexos al peu de la notícia).
  • Entitats d’esports d’associació: Relació dels equips que faran ús de les instal·lacions esportives, diferenciant categories, nivell, gènere i edats.
  • Entitats d’esports individuals: Relació dels grups que faran ús de les instal·lacions esportives municipals diferenciant categories, nivell, gènere i edats.
  • Presentar còpia de les assegurances que decreti la llei en vigor vigent, destacant les assegurances de responsabilitat civil (amb cobertura suficient, d’acord el Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya) i l’assegurança d'accidents medico-esportiva per tots els participants usuaris de la instal·lació.  
  • En els casos que s’hagi realitzat activitat per a la temporada 2023-2024, cal adjuntar la distribució horària setmanal dels entrenaments per equips/grups i categories. 

ALTRES ENTITATS

  • El full de sol·licitud d’ús d’instal·lacions esportives per a la temporada 2024-2025 de cadascuna de les instal·lacions demanades, degudament omplert i respectant els horaris assenyalats per a cada tipus d’activitat.
  • Explicació de l’activitat que es portarà a terme, fent constar edat, gènere i nombre de participants.
  • Presentar còpia de les assegurances que decreti la llei en vigor vigent, destacant les assegurances de responsabilitat civil (amb cobertura suficient, d’acord el Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya) i l’assegurança d'accidents medico-esportiva per tots els participants usuaris de la instal·lació. 
Tràmit de sol·licitud
Annex 1 - Instal·lacions i espais esportius objecte de la sol·licitud
Annex 2 - Període d'obertura i horaris de les instal·lacions esportives municipals
Annex 3 - Tipus d'activitats en les instal·lacions esportives municipals
Annex 4 - Criteris per a la concessió d'ús de les instal·lacions esportives municipals
Annex 5 - Franges horàries orientatives en l'ús d'instal·lacions esportives
Annex 6 - Hores orientatives per a l'ús de les instal·lacions segons el tipus d'esports i la categoria dels equips
Annex 7 - Distribució de l'ús potencial de les instal·lacions esportives segons franges horàries
Annex 8 - Condicions d'ús de les instal·lacions esportives municipals
Annex 9 - Sol·licitud: període, lloc i documents a adjuntar
Tornar