Header: El Modern

El Modern. Centre Audiovisual i Digital

Ruta de navegació

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2024

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern té per objectiu afavorir la consolidació de trajectòries professionals emergents que es troben en vies de professionalització a través del suport a la formació, la creació, la producció i l’exhibició de projectes audiovisuals i cinematogràfics. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital d'El Modern, Centre Audiovisual i Digital.

Termini de presentació de sol·licituds del 26 d'abril al 17 de maig de 2024.
Noves bases reguladores publicades al BOP núm. 77 del 19/04/2024

Sessió informativa de les ajudes, dijous 25/04/24, 18.30 h a El Modern

Sol·licitud

Presentació de sol·licituds

Un cop publicada la convocatòria, les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases i la que es pugui indicar a les convocatòries, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona. 

Segons la convocatòria 2024 el termini de presentació de sol·licituds és del 26 d'abril al 17 de maig.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases i la que es pugui indicar a les convocatòries, telemàticament o a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a: www.girona.cat/oamr

Les persones físiques també podran presentar la documentació mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment d’Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Documentació que cal presentar

 1. Formulari de sol·licitud degudament omplert. 
 2. Documentació de la persona física o jurídica sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport en cas de persones físiques. Les agrupacions de persones hauran de presentar la còpia del DNI, NIE o passaport de tots els seus membres i l’acord d’agrupació de persones designant una persona representant. Còpia del NIF o targeta fiscal, estatuts de l’entitat i acreditació de la persona representant en el cas de persones jurídiques.
 3. Declaració responsable d’originalitat de l’obra i garantia d’autoria o bé certificat d’inscripció al Registre de la Propietat Intel·lectual. En el cas que el projecte seleccionat sigui l’adaptació d’una obra preexistent, la persona o productora sol·licitant haurà d'acreditar que compta amb els drets necessaris per dur a terme l’adaptació i explotar-la comercialment.
 4. Projecte audiovisual o cinematogràfic per la qual se sol·licita l’ajut del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d’El Modern, de màxim 10 pàgines, i que haurà d’incloure els següents apartats:
  • Tractament audiovisual.
  • Relació i interès del projecte per la ciutat de Girona.
  • Objectius a assolir a través de l’acompanyament artístic.
  • Estat de desenvolupament del projecte.
  • Calendari de treball d’acord amb els terminis de la convocatòria.
  • Recorregut futur de la proposta.
  • Currículum acadèmic i trajectòria artística de la persona, equip o productora sol·licitant.

Addicionalment també es pot adjuntar l’esborrany del guió o el guió finalitzat, el guió tècnic, l’escaleta, un moodboard, un enllaç de pitching (màxim 5 minuts), el cv de l’equip tècnic, una proposta de càsting, un pressupost i pla de finançament detallat, un pla de comunicació i difusió, cartes de compromís o una carta de suport d’una productora, etc.

Formulari de sol·licitud
Acord per a la presentació conjunta de projectes comuns a la convocatòria
Tràmit de sol·licitud