Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Programa d'Incubació de videojocs d'El Modern. Centre Audiovisual i Digital 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’incubació de videojocs de El Modern té per objectiu fomentar la creació d’empreses innovadores, digitals i tecnològiques en el marc de les indústries culturals, a través del suport a la formació, la creació, la producció i la publicació de videojocs. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital de El Modern, aprovat per Decret d’Alcaldia de 26 de setembre de 2022.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de la convocatòria 2023.

Resolució

Relació provisional de sol·licituds admeses i no admeses

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler d’anuncis municipal i en el web informatiu la relació provisional d’admesos i no admesos, amb indicació dels motius de la no admissió. 

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis municipal, i en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 687 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Resolució

La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web informatiu, assortint els mateixos efectes que la notificació individual. Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini d’un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

Acceptació de l'ajut

Les persones, equips o productores beneficiàries disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de fer-se pública la resolució, per comunicar per escrit la seva acceptació al Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern i les condicions en què s’ha atorgat.

Tràmit d'acceptació
Resolució 2023

Tornar