Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari de gener del 2024

El Ple va tenir lloc el dilluns 22 de gener de 2024.

El dilluns 22 de gener de 2024 va tenir lloc el Ple ordinari corresponent al mes de gener. L'alcalde, Lluc Salellas i Vilar, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió.

Primer es va donar compte en el ple diferents resolucions judicials i administratives i, tot seguit, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s'havien portat a les comissions informatives prèvies.

Des de la Comissió Informativa de Transició Ecològica i Transformació Urbana es van debatre dos punts.

El primer punt, relatiu a l'inici de la revisió d'ofici de la compareixença davant l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació de 10 de novembre de 2006, per part del Sr. Antoni Riera Casadevall, en nom i representació de l'Institut Tècnic Agrari Bell-Lloc del Pla, es va aprovar per majoria absoluta amb 24 vots a favor (Guanyem Girona, Junts per Catalunya, Esquerra, PSC i PP) i 1 en contra (Vox). El regidor d'aquest grup, Francisco Javier Domínguez García, va argumentar que "una compareixença no és un acte administratiu" i que, per això, "no es pot iniciar d'ofici", de manera que "és una declaració de voluntat".

Pel que fa a l'altre punt, sobre l'acceptació de les competències delegades per l'Ajuntament de Salt en relació al conveni de delegació de competències entre els ajuntaments de Salt i Girona i per al desenvolupament urbanístic del campus de salut, aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Des de la Comissió Informativa de Talent, Innovació, Salut i Comunitat es va debatre un únic punt per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per les prestacions del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) durant el període des del 15 de maig i fins el 31 d'agost de 2023, a favor de l'empresa SUMAR Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya S.L. La proposta va tirar endavant per majoria absoluta amb 16 vots a favor (Guanyem Girona, Junts per Catalunya, Esquerra i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 en contra (Vox). El regidor d'aquest grup, Francisco Javier Domínguez García, va argumentar que "no es tracta d'una tramitació correcta de l'expedient".

Tot seguit, es van tractar quinze punts de la Comissió Informativa de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, tots aprovats per unanimitat. El primer feia referència a la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2023, que es va aprovar per unanimitat. El segon, a l'expedient de revisió d'ofici de l'article 68 de l'Acord/Conveni de condicions de treball. Del punt 9 al 18 es van debatre autoritzacions de compatibilitat. Concretament, les següents: sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a la realització d'una segona activitat en el sector privat del sr. A.C.S.; reconeixement de compatibilitat per a la realització d'una segona activitat en el sector privat del sr. E.C.P.; l'autorització compatibilitat segona activitat pública Sr. A.B.M.; autorització compatibilitat segona activitat pública Sr. N.T.P.; autorització compatibilitat segona activitat pública sra. R.R.D.; sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a la realització d'una segona activitat en el sector privat del sr. M.N.M.; autorització compatibilitat segona activitat pública Sr. E.M.A.; sol·licitud d'autorització compatibilitat segona activitat sector públic Sr. J.T.M.; reconeixement de compatibilitat per a la realització d'una segona activitat en el sector privat del sr. A.T.R.; reconeixement de compatibilitat per a la realització d'una segona activitat en el sector privat del sr. J.M.A.

Els dos següents punts de la Comissió eren per declarar obres d'especial interès o utilitat municipal, un per a la rehabilitació de les façanes de l'edifici situat al carrer Portal de la Barca 12 i l'altre per a l'obertura d'un accés al pis superior de la Capella de Santa Helena de la Catedral de Santa Maria de Girona situada a la plaça Catedral 6.

L'últim punt va tractar sobre l'aprovació inicial de la constitució i cessió gratuïta d'un dret de superfície a favor de la Fundació Privada Salas per l'Accessibilitat per un termini de 75 anys sobre el sòl i el subsòl de dos finques de propietat de l'Ajuntament de Girona, integrades dins el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, situades al Pla de Baix de Domeny -carrer riera Bullidors de Girona.

La ratificació de la proposta d'acord de la comunicació de l'òrgan de l'execució de la sentència núm.2897 emesa pel Tribunal Superior de Justícia, que es va presentar com una proposta urgent, es va aprovar també per unanimitat.

Després dels punts de les comissions, es va debatre la moció ciutadana de l'entitat Consell Local de la República de Girona per tal de donar suport a la llibertat de premsa i molt especialment a Julian Assange. La proposta la va defensar el coordinador de l'entitat, Tavi Caselles, i es va aprovar amb 23 vots a favor (Guanyem Girona, Junts per Catalunya, Esquerra i PSC) i 2 en contra (PP i Vox).

Durant el Ple es van presentar dues mocions. La primera, defensada per la regidora del PSC Cristina Cots defensava l'adhesió al model de Destinació Turística Intel·ligent gestionat per SEGITTUR. Aquesta es va aprovar per unanimitat.

L'altra moció, defensada pels regidors Quim Ayats i Bartrina (ERC), M. Àngels Planas  i Crous (Junts per Catalunya) i Sílvia Aliu i Gifre (Guanyem Girona) sobre el finançament dels ens locals, es va aprovar per majoria absoluta amb 23 vots a favor (Guanyem Girona, Junts per Catalunya, Esquerra i PSC), 1 abstenció (PP) i 1 vot en contra (Vox).

Finalment, es va obrir el torn dels precs i preguntes dels grups municipals de l'oposició a l'equip de govern i les respectives respostes. Sense més assumptes, l'alcalde de Girona va aixecar la sessió del Ple de gener de 2024 a les 20.23 h.

Ordre del dia
Tornar
— 30 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 30 de 100 resultats.