Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona busca millorar el manteniment i la conservació dels arbres de la ciutat

El consistori proposa un nou contracte que inclou el control de l’arbrat dels centres escolars

L’Ajuntament de Girona ha proposat un nou contracte per al manteniment de l’arbrat urbà i viari que, com a principal novetat, incorpora el control dels arbres ubicats als equipaments municipals escolars de la ciutat. L’objectiu de la proposta és el de poder donar una millor resposta a les necessitats creixents en matèria de manteniment i control dels arbres que té Girona. El document es va aprovar divendres per Junta de Govern Local i ahir es va treure a licitació.

Plantar arbres és una inversió de futur per fer front al canvi climàtic, sobretot a llarg termini. Malgrat la incertesa actual que genera l'extrema sequera, si volem seguir fent una ciutat adaptada davant del repte climàtic és important mantenir l'aposta dels arbres i els seus beneficis, com són la reducció de la temperatura urbana, l'aportació d'ombres, la captura de diòxid de carboni i el combat contra la contaminació, així com també l'ajuda al benestar emocional general. Els arbres són les eines més completes i eficients per fer front a l'emergència climàtica a les ciutats”, ha explicat el regidor d’Acció Climàtica del consistori, Sergi Cot i Cantalosella. 

Fins ara, el control dels arbres ubicats als equipaments municipals escolars de la ciutat l’assumien les brigades municipals de Paisatge i Biodiversitat, però el consistori ha decidit tirar endavant el contracte davant la impossibilitat de poder cobrir les actuacions requerides amb garanties, tenint en compte el nombre i creixement de les plantes i els recursos propis de què disposa. Es beneficiaran d’aquest canvi les escoles Domeny, El Bosc de la Pabordia, Carme Auguet, Migdia, Eiximenis, Montjuïc, Font de la Pólvora, Balandrau, Pla, Marta Mata, Taialà i el Centre d'Educació Especial Font de l'Abella, i les escoles bressol Cavall Fort, Garbí, La Devesa, Baldufa, L’Olivera, El Pont i El Tren.

Amb el nou contracte es podrà assegurar la conservació i manteniment de tots els arbres de la ciutat, no només de l’arbrat viari, sinó d’aquell situat en parcs, jardins i altres zones verdes del municipi, així com del que es trobi situat en escoles. Seguint el model aplicat fins ara, entre les tasques previstes al contracte hi ha la poda de les capçaleres; el control de plagues o patologies vegetals; el control de l’estat sanitari de les plantes; l’actualització de l’inventari de l’arbrat de la ciutat, o la gestió d’emergències relacionades amb l’arbrat, com ara caiguda de branques. Actualment, es manté una superfície total de 23,5 hectàrees d’espais verds.

A més, l’empresa que assumeixi aquesta tasca haurà de disposar de dues certificacions ISO per assegurar la qualitat del servei. La primera certifica que l’adjudicatari disposa d’un sistema de gestió de qualitat del funcionament intern de l’entitat, fet que hauria de facilitar la coordinació entre l’organització i l’Ajuntament. La segona, demostraria que és capaç de reduir l’impacte ambiental i de complir amb la legislació vigent en matèria de medi ambient. Les normes ISO, elaborades per l’Organització Internacional per a l’Estandardització, són un conjunt d’estàndards amb reconeixement internacional que es van crear per a l’homogeneïtzació global en relació amb la gestió i prestació de productes i serveis. 

El contracte té una durada prevista de 2 anys i el pressupost base de licitació s’ha fixat en 717.332,24 euros (IVA inclòs), dels quals 654.866,57 corresponen al manteniment de l'arbrat urbà i viari i, 62.465,67, al dels equipaments escolars.

Tornar