Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat A). Acompanyament artístic

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Es tracta d’un programa especialitzat que acompanya els músics en el seu procés professionalitzador a partir d’un pla d’accions dissenyat a mida per a cada grup. Les ajudes consisteixen en la contractació de serveis de professionals que acompanyen i fan de mentors als projectes seleccionats, així com en la cessió d'espais i de recursos.

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 d’abril de 2021.

Sol·licitud

Presentació de sol·licituds

Un cop publicada la convocatòria, les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases i la que es pugui indicar a les convocatòries, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

El termini de presentació serà el que s’estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a 15 dies a comptar des del dia següent a la data de la seva publicació.

Documentació annexa

  • Formulari de sol·licitud degudament emplenat
  • Documentació del sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport.
  • Currículum i trajectòria professional de l’artista/es o entitat.
  • Una altra documentació sobre el projecte musical (opcional)
    • Presentació més extensa del grup (currículum i trajectòria de la formació i/o components) o dels projectes a desenvolupar.
    • Exemplar del darrer àlbum publicat.
    • Altres

Esmenes i requeriments

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tràmit de sol·licitud
Esmenes i requeriments de documentació

Tornar