Header: Girona Film Office

Girona Film Office

Ruta de navegació

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2024

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern té per objectiu afavorir la consolidació de trajectòries professionals emergents que es troben en vies de professionalització a través del suport a la formació, la creació, la producció i l’exhibició de projectes audiovisuals i cinematogràfics. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital d'El Modern, Centre Audiovisual i Digital.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació provisional de sol·licituds admeses i no admeses.
El termini per a presentar esmenes és fins al 17 de juny de 2024

Resolució

Relació provisional de sol·licituds admeses i no admeses

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina web la relació provisional de sol·licituds admeses i no admeses, amb indicació dels motius de la no admissió. 

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis municipal i, en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment de les persones interessades, en el termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Resolució

La resolució inclourà la relació dels projectes admesos i no admesos al Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d’El Modern segons les puntuacions obtingudes d’acord amb els criteris de valoració de les sol·licituds. 

També podrà incloure una relació ordenada per puntuació de les sol·licituds que, tot i complir amb les condicions establertes en aquestes bases i a la convocatòria, no hagin pogut accedir al Programa. En cas que alguna de les persones o equip beneficiari renunciés a l’ajuda, es podrà resoldre, sense necessitat de noves convocatòries, l’acceptació del següent, en ordre de puntuació. 

La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina web, assortint els mateixos efectes que la notificació individual. Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

Acceptació de l'ajut

Les persones, equips o productores beneficiàries disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de fer-se pública la resolució, per comunicar per escrit la seva acceptació al Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d’El Modern i les condicions en què s’ha atorgat. 

En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament considerarà que s’ha renunciat a l’ajut.

Tràmit d'acceptació