Header: Cultura popular, festes i tradicions

Cultura popular, festes i tradicions

Ruta de navegació

Subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes als barris

Subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes als barris i sectors de Girona 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L'Ajuntament amb la convocatòria d'aquesta subvenció vol col·laborar en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

Bases i convocatòria

Destinataris

Associacions de veïns o entitats ciutadanes amb presència i arrelament al barri o sector de què es tracti.

Actuacions subvencionables

Activitats organitzades amb motiu de la celebració de les festes majors i carnestoltes dels diferents barris o sectors de la ciutat.

Requisits dels beneficiaris

  1. Els sol·licitants han d’estar inscrits al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
  2. Els sol·licitants han d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, i amb la resta d’administracions públiques, així com amb la Seguretat Social.
  3. Els sol·licitants han d’haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
  4. No trobar-se els sol·licitants en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la LGS. 

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 40 del 27-02-2020
Convocatòria 2020 en català
Convocatòria 2020 en castellà