Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat C). Residències internacionals

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Programa de beques que té la voluntat de promoure la internacionalització i la mobilitat artística. Estan destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països. S’accepten propostes inèdites i no estrenades de qualsevol estil de música, projectes que impliquin la mobilitat artística i que necessitin desenvolupar un procés creatiu internacional en format de residència. La beca consisteix en la cessió d’espais i en un ajut per finançar una estada de creació de 5 dies de durada a La Marfà - Centre de Creació Musical. A partir de l’import atorgat, els beneficiaris seran els responsables de coordinar els detalls de la residència, com ara desplaçaments, allotjament, i manutenció, entre d’altres.

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 d’abril de 2021.

Sol·liticud

Requisits

 1. No haver obtingut ajut en la mateixa modalitat d’ajut en l’any anterior.
 2. Els sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona. Estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
 3. Les persones jurídiques hauran d’acreditar que els seus objectius i finalitats estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals optin.
 4. Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades a l’execució del projecte.
 5. Els sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Presentació de sol·licituds

Un cop publicada la convocatòria, les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases i la que es pugui indicar a les convocatòries, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

El termini de presentació serà el que s’estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a 15 dies a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació.

La convocatòria del 2020 estableix el termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol.

Documentació annexa

 • Formulari de sol·licitud degudament emplenat
 • Documentació del sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Projecte de residència internacional de creació musical que haurà d’incloure els següents aspectes:
  • Presentació dels integrants. Motivació i plantejament artístic
  • Planificació temporal del projecte, incloent-hi la residència de cinc dies a La Marfà - Centre de Creació Musical així com altres residències, enregistraments, gires o actuacions previstes
  • Altres institucions involucrades (amb cartes de compromís)
  • Pressupost global del projecte

Esmenes i requeriments

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tràmit de sol·licitud
Esmenes i requeriments de documentació

Tornar