Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Programa d'Incubació de videojocs d'El Modern. Centre Audiovisual i Digital 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’incubació de videojocs de El Modern té per objectiu fomentar la creació d’empreses innovadores, digitals i tecnològiques en el marc de les indústries culturals, a través del suport a la formació, la creació, la producció i la publicació de videojocs. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital de El Modern, aprovat per Decret d’Alcaldia de 26 de setembre de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds del 26 d'abril al 17 de maig de 2024.
Noves bases reguladores publicades al BOP núm. 77 del 19/04/2024

Sessió informativa de les ajudes, dijous 25/04/24, 18.30 h a El Modern

Sol·licitud

Presentació de sol·licituds

Un cop publicada la convocatòria, les persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases i la que es pugui indicar a les convocatòries, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Segons la convocatòria 2024 el termini de presentació de sol·licituds és del 26 d'abril al 17 de maig.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases i la que es pugui indicar a les convocatòries, telemàticament o a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a: www.girona.cat/oamr

Les persones físiques també podran presentar la documentació mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment d’Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

El termini de presentació serà el que s’estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà a la data de la seva publicació.

Documentació a presentar

 • Formulari de sol·licitud degudament omplert.
 • Documentació de la persona física o jurídica sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport en cas de persones físiques. Les agrupacions de persones hauran de presentar la còpia del DNI, NIE o passaport de tots els seus membres i l’acord d’agrupació de persones designant una persona representant. Còpia del NIF o targeta fiscal, estatuts de l’entitat i acreditació de la persona representant en el cas de persones jurídiques.
 • Memòria detallada del projecte en format PDF: Game Design Document (GDD). Es recomana incloure la següent informació:
  • Nom estudi o equip.
  • Enllaç web (si s’escau) del projecte, estudi o empresa.
  • Informació i trajectòria de l’equip o empresa.
  • Títol del videojoc.
  • Gènere del videojoc.
  • Descripció del videojoc.
  • Referències (materials, suports, enllaços, etc.).
  • Game Engine (motor gràfic) emprat.
  • Plataforma de suport (PS, XBOX, PC, Mòbil, RV, etc.)
  • Model de negoci (Free-to-play, subscripció, Pay-to-play, etc.).
  • Estudi de mercat i planificació econòmica.
  • Públic objectiu.
  • Competidors principals dins del sector/gènere.
  • Punts forts del videojoc; diferenciació amb competidors i videojocs del mateix
   gènere.
  • Estat de desenvolupament del projecte (alpha, beta, etc.).
  • Pla d’actuació i desenvolupament amb calendari.
  • Objectius a assolir a través del programa d’incubació de videojocs.
  • Demo jugable, prototip, enllaç de vídeo amb gameplay o altres documents i
   materials que es considerin necessaris per avaluar la candidatura.
  • Teaser, trailer, enllaç a pitching o qualsevol material de comunicació
 • Portafolis amb trajectòria acadèmica i professional (CV) de la persona sol·licitant (solodev), agrupacions de persones (equips) o persones jurídiques (empreses). En cas d’equip o empresa, es presentarà un portafolis unificat. En aquest document cal incloure:
  • Trajectòria acadèmica individual.
  • Experiència professional (individual i/o com equip).
  • Enllaços amb videojocs publicats (individual i/o com equip) a qualsevol plataforma.
  • Participació a GameJam , hacketons, etc. (individual i/o com equip). És necessari adjuntar un enllaç web al projecte o pàgina web de l’esdeveniment per acreditar-ne la participació.
  • Cronograma amb la previsió de disponibilitat horària individualment i com equip. Indicar nombre d’hores setmanals i franges horàries disponibles.

Formulari de sol·licitud
Tràmit de sol·licitud

Tornar