Header: Cultura

Cultura

Xarxes: Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Subvenció Amplia Cultura

Subvenció Amplia Cultura

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de juliol de 2020

Sol·licitud

Requisits de les entitats beneficiàries per a l’obtenció de la subvenció

Els requisits que cal complir i acreditar a la sol·licitud són:

 • Les entitats o empreses sol·licitants hauran d’estar directament vinculades a l’activitat presentada i a la seva execució.
 • Les entitats o empreses sol·licitants hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals opten.
 • Cada entitat o empresa només podrà presentar una sola sol·licitud per convocatòria. No es podrà optar a diferents modalitats de la convocatòria amb el mateix projecte o amb projectes diferents.
 • Les entitats o empreses sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 • Les entitats o empreses no poden haver rebut o tenir previst rebre subvencions municipals convocades per l’Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l’any en curs de la convocatòria.
 • Les entitats o empreses sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
 • Les entitats o empreses sol·licitants han d’estar inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament de Girona.
 • Les entitats o empreses sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la LGS.
 • L’àmbit d’actuació de les entitats o empreses sol·licitants i de l’activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona.

Termini 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOP de la convocatòria.

La convocatòria del 2020 estableix el termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol.

Presentació de sol·licituds i documentació

Les entitats i empreses hauran de presentar la instància, juntament amb la documentació annexa descrita al punt 13 de les bases específiques, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Documentació annexa

Les entitats interessades hauran de presentar la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud degudament emplenat.
 • Targeta fiscal i estatuts de l’entitat o empresa.
 • Projecte de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats:
  • Objectius de l’activitat.
  • Programa.
  • Pla d’actuació i calendari.
  • Pla de comunicació i difusió.
  • Pressupost de despeses i pla de finançament.
  • Trajectòria de l’entitat.
  • Context social del barri o espais de la ciutat on es desenvolupa l’activitat. (només en el cas de la modalitat b. Subvencions per activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social)

Formulari
Instància