Header: Benestar animal

Benestar animal

Ruta de navegació

Taxa de tinença d'animals | Benestar animal

Taxa de tinença d'animals de companyia

L’Ajuntament de Girona, té establerta una taxa de control i tinença d’animals que respon a la prestació dels serveis d’elaboració d’un cens, vigilància i inspecció relacionats amb la tinença de gossos i manteniment de la corresponent infraestructura; d’acord amb les Ordenances fiscals i preus públics.

Tenen obligació de pagar aquesta taxa totes les persones titulars de gossos amb domicili a la ciutat de Girona, degudament inscrits en el Registre censal d’animals de companyia. 

Amb la nova entrada en vigor de la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, que preveu un sistema central de registres de protecció animal, l’Ajuntament de Girona està treballant en un nou cens municipal, per a tenir un padró de persones titulars d’animals de companyia, amb assegurament de sistemes de verificació de dades.

Quota de la taxa 2024

Prestació dels serveis de control i tinença dels animals de companyia:

a) Per a cada gos 35,12 €
b) Per a cada gat 10,00 € 

Exempcions 

  • Per a les persones titulars de gossos d'assistència.
  • Per a les persones titulars d'animals de més de 15 anys.
  • Per a les persones titulars d'animals que els seus ingressos no siguin superiors a la quantia mínima prevista per l’ordenament estatal per la pensió mínima mensual de jubilació als 65 anys sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) més 15 euros. En el cas de pensionistes amb cònjuge o fill a càrrec, els ingressos de la unitat familiar no hauran d'excedir el límit anterior en més d'una quarta part. Les persones contribuents hauran d'adjuntar a la sol·licitud de bonificació, certificat d'ingressos de l'Agència Tributària (AEAT) de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, de l'últim exercici de què disposi l'AEAT, així com un certificat de la pensió que es percep.

Bonificacions

  • Bonificació permanent del 50% de l'import de la taxa d'aplicació per a les persones titulars d'animals adoptats en el Centre municipal d'acollida d'animals de Girona.
  • Bonificació permanent del 25% de l'import de la taxa d'aplicació per a les persones titulars d'animals adoptats en altres centres públics i/o entitats d'acollida i protecció d'animals. Les persones contribuents hauran d'adjuntar a la sol·licitud de bonificació, còpia del contracte d'adopció degudament formalitzat.
  • Bonificació del 50% de l'import de la taxa d'aplicació per a les persones titulars d’un segon o més gats.

NOTA: Les bonificacions descrites no seran acumulatives, i serà d’aplicació la que resulti més beneficiosa per a la persona contribuent.

Gossos potencialment perillosos

Per a l'atorgament o renovació de la llicència a la persona titular d'un gos potencialment perillós: 57,20 €

Exempcions

Per a l'atorgament o renovació d'una llicència sense xip associat, al personal treballador o voluntari que manipuli gossos potencialment perillosos de nuclis zoològics i/o d'entitats de protecció i defensa dels animals, degudament inscrites en els registres oficials i amb seu social a Girona.

Bonificacions

  • Bonificació del 20% per a l'atorgament o renovació de segones i més llicències per a la conducció d'un gos potencialment perillós.
  • Bonificació del 50% per a l'atorgament o renovació de la llicència a la persona titular d'un gos potencialment perillós procedent del Centre municipal d'acollida d'animals de Girona.