Header: GiroNat

GiroNat

Logo GiroNat

 • GiroNat
 

Fitxa - Paisatge i Biodiversitat

Paisatge i Biodiversitat

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 004

A/e:
paisatge@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Web:
www.girona.cat/gironat

Ruta de navegació

Logos | GiroNat

Governança i participació | GiroNat

Governança i participació

Un dels valors essencials del projecte Gironat és la transversalitat i la participació de la ciutadania i entitats locals en tot el procés d’actuació, posant èmfasi a la fase inicial de treball col·lectiu de les necessitats i de codisseny de l’espai, prèviament al projecte d’execució. 

El canal de participació del GiroNat capitalitza tots els processos endegats en el marc del projecte:

 • Jornades informatives:
  Son reunions obertes a la ciutadania, que s’organitzaran en els propers mesos a diferents barris de la ciutat per explicar el projecte GiroNat, els objectius i les accions que es portaran a terme, pel conjunt de la ciutat i pel barri en sí. Son espais que volen explicar i promoure els beneficis de la renaturalització i les maneres d’adaptar-hi la nostra ciutat.
 • Activitats:
  Son espais puntuals de caire lúdic (destinat a un públic familiar) i/o enfocats en un àmbit en concret (salut, educació ambiental). S’organitzaran des de les entitats que formen part del projecte GiroNat, amb el suport de la Xarxa de Centres Cívics, i estaran obertes a tota la ciutadania o destinades a col·lectius en concret.
 • Enquestes:
  Espai obert a tots per avaluar l’ús, la percepció, i el coneixement de la ciutadania sobre la infraestructura verda de Girona. L’enquesta és una de les eines que està utilitzant el projecte per potenciar noves polítiques ambientals urbanes i accions de millora de la infraestructura verda (espais verds: parcs, jardins, arbrat, i espais blaus: rius i basses), amb l’objectiu de promoure la qualitat de vida i la salut de la ciutadania
 • Voluntariat:
  Obert a tots i destinats a implicar i sensibilitzar a la ciutadania en la transformació de la ciutat. Les persones amb interès rebran la informació i formació necessària per poder participar en algunes de les accions del projecte a fi de promoure la cogestió i la coresponsabilitats dels espais naturals i d’interès.    
 • Sessions cocreació:
  Son espais de interlocució on es portarà a terme la cocreació, el codisseny, els mitjans de cogestió i la valoració dels resultats de determinats projectes de diferents accions del GiroNat. Tenen un vessant obert a tota la ciutadania, i un altre específics a entitats de barri i d’àmbits en concret.     

Governança 

El GiroNat incorporarà una plataforma de participació i governança compartida inspirada en els models i metodologies de Social Labs i de noves organitzacions horitzontals. Aquesta plataforma serà social (participació agents clau), experimental (prototip, avaluació i escalat) i sistèmica (incidirà en les causes del problema). Es tracta doncs de dissenyar un espai per aglutinar els agents implicats en el projecte (sector públic, ciutadania, sector privat i societat del coneixement), generar una cultura de funcionament transversal i innovadora, i comprometre tots els agents amb el projecte.

Per tal de gestionar de manera més efectiva, inclusiva i que pugui incrementar l’impacte del projecte sobre la ciutat, s’han creat quatre òrgans de governança:

 • El Team LAB (TL): un equip transversal d'una 40a d'agents clau encarregat de decidir l'estratègia anual, rendir comptes de la seva execució i prendre les grans decisions del projecte, entre elles la cocreació de les bases de l’estratègia de renaturalització de Girona. El TL es reunirà un parell de vegades a l'any i comptarà amb l'acompanyament d'un servei de facilitació i el suport de la secretaria tècnica.
 • L'Equip Motor (EM): estarà format per una representació transversal d'uns 10 integrants del TL i socis del projecte. Tindrà les funcions executives dins del projecte i s'encarregarà de promoure l'execució de l'estratègia anual, gestionar el dia a dia de la governança i el funcionament del projecte així com d'impulsar els diferents equips operatius. L'EM es reunirà mensualment o bimensualment i comptarà amb l'acompanyament d'un servei de facilitació (14 sessions) i el suport de la secretaria tècnica del Lab.
 • Comissió de Coordinació: es tracta d’un òrgan per la gestió de temes més administratius, relacionats amb la gestió dels recursos de la subvenció, la comunicació amb la Fundación Biodiversidad, i la supervisió i seguiment a trets generals del progrés del projecte i dels socis integrants. 
 • Els Equips Operatius (EO): estaran formats per una representació transversal d'agents, tindran un caràcter més operatiu i estaran enfocats en les accions pilot amb la idea de prototipar idees, provar-les, avaluar-les i en cas d’èxit replicar-les en el futur a la resta de la ciutat o en altres ciutats espanyoles. Els EO es podran crear per impulsar la cogovernança de les accions del GiroNat (B2, B11, C1.2 C2.9) i altres accions transversals del projecte com el Comitè Cientificotècnic. Els EO comptaran amb l'acompanyament d'un servei de facilitació (18 sessions en total) i suport de la secretaria tècnica del Lab.