Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Subvenció Amplia Cultura 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de les Subvencions Amplia Cultura 2022.

Resolució

Fases de la resolució

 1. Relació provisional de sol·licituds admeses i no admeses
  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’estableix una fase de preavaluació en la qual es verificarà el compliment dels requisits necessaris per adquirir la condició de persona beneficiària. Aquesta fase només podrà afectar els requisits que siguin d’apreciació automàtica i que no requereixin de cap valoració.
  Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, la persona sol·licitant disposarà d’un termini màxim i improrrogable de deu 10 hàbils per l’esmena de defectes a partir de la publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses. La no correcció d’aquests defectes suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 2. Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses
  Resolució que implica el tancament d’expedients de les sol·licituds no esmenades.
 3. Proposta provisional de resolució (tenen 10 dies per presentar al·legacions)
  El termini per presentar al·legacions a la proposta provisional de resolució serà de 10 dies hàbils a partir de fer-se pública. Un cop resoltes les al·legacions, es dictarà la resolució de la convocatòria.
 4. Resolució definitiva
  Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat.

Acceptació de l’ajut

Les entitats o empreses beneficiàries dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de fer-se pública la resolució definitiva de la convocatòria, per comunicar per registre d’entrada d’aquest ajuntament l’acceptació de l’ajut a través del model específic d’acceptació de la subvenció.

Pagament de la subvenció

Els ajuts concedits es faran efectius mitjançant pagament anticipat i prèvia acceptació de la subvenció, per un import màxim del 75% de l’import concedit.

El 25% restant es farà efectiu un cop acreditada la realització de l’objecte de la subvenció i presentada i verificada la justificació econòmica. 

Els beneficiaris de la subvenció han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Girona pugui fer el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

Tràmit de presentació de documentació requerida i esmenes
Tràmit d'al·legacions a la proposta provisional de resolució
Tràmit d'acceptació de la subvenció
Comunicació de dades bancàries. Fitxa de creditors/res
Resolució provisional 2022 a l'e-tauler
Resolució definitiva 2022

Tornar