Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Beques per a l'intercanvi de residències creatives dins del Bòlit Residència Girona Creativa 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Beques destinades al sector creatius de diferents àmbits artístics gràcies a l’intercanvi de residències d’artistes entre el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i altres projectes nacionals i internacionals. L’objectiu d’aquesta línia de beques impulsada pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona és el de fomentar i donar suport a la creació en arts visuals de projectes artístics vinculats a la creació contemporània per tal que es puguin desenvolupar en altres territoris, afavorint l’intercanvi cultural i de coneixement.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació definitiva de sol·licituds admeses i no admeses per les beques per a l'intercanvi de residències creatives del 2024.

Resolució i justificació

Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a resoldre i notificar serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, pel silenci administratiu, la seva sol·licitud.

Acceptació de la beca

Les persones beneficiàries d’una beca disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de fer-se pública la resolució definitiva de la convocatòria, per presentar per registre d’entrada d’aquest Ajuntament l’acceptació de la beca.

Termini de justificació

La presentació de la justificació serà d’un termini màxim i improrrogable de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes establert a la convocatòria.

Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació

Tornar