Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Subvencions "Diversifica Cultura" a programacions d'especial interès cultural de la ciutat de Girona pels anys 2024-2026

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte de les subvencions “Diversifica Cultura” a programacions d’especial interès cultural de la ciutat de Girona (festivals, mostres, cicles...) és donar suport a les iniciatives culturals d’empreses i d’associacions per fomentar l’exhibició artística a la ciutat de Girona. Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania. Es subvencionaran tres edicions consecutives de programacions culturals, d’arts visuals, arts escèniques, cinema i audiovisuals, música, literatura i pensament, cultura popular o cultura digital.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la proposta provisional de resolució de la convocatòria 2024-2026.

Resolució i justificació

Acceptació de l’ajut

Les entitats o empreses proposades com a beneficiàries d’un ajut disposaran d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de fer-se pública la proposta provisional de resolució de la convocatòria, per presentar per registre d’entrada d’aquest Ajuntament l’acceptació de l’ajut, a través del model específic d’acceptació de la subvenció. En cas de no fer-ho s’entendrà que l’empresa/entitat proposada com a beneficiària desisteix de la seva sol·licitud.

En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiaries d’una subvenció superior als 10.000 € hauran de comunicar, a l’Ajuntament de Girona en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.

En virtut de l’article 13.3 de la Llei General de Subvencions, relatiu a les subvencions per import superior a 30.000 € per a les persones físiques i jurídiques diferents a les entitats de dret públic, amb ànim de lucre subjectes a la Llei 3/2004, l'entitat beneficiària haurà d’acreditar en el moment de l’acceptació de l’ajuda que compleix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Termini de resolució i publicació

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

El venciment del termini sense que s’hagi publicat la resolució a l'e-tauler (el tauler d’anuncis municipals), legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud.

Tràmit d'acceptació
Tramesa de documentació complementària (esmenes)
Tràmit de justificació
Full d'excel del pressupost liquidació
Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Tornar