Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Ajuts Girona Crea a la creació i producció artística 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Els ajuts Girona Crea consisteixen en beques i subvencions destinades al sector cultural de tots els àmbits artístics. L’objectiu d’aquesta línia municipal d’ajuts és el de fomentar i a donar suport a la creació artística i cultural a través de l’aportació de recursos per garantir el desenvolupament de projectes de qualitat i també millorar les condicions de treball del sector artístic.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria 2024. 

Termini d'execució dels projectes: de l'1 de gener de 2024 al 30 de juny de 2025.
Data límit per la justificació: 30 de setembre de 2025.

Resolució i justificació

Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud. 

Acceptació de l’ajut

Les persones beneficiàries d’un ajut disposaran d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de fer-se pública la proposta provisional de resolució de la convocatòria, per presentar per registre d’entrada d’aquest Ajuntament l’acceptació de l’ajut, a través del model específic d’acceptació de la subvenció.

En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiàries d’una subvenció superior als 10.000 € hauran de comunicar, a l’Ajuntament de Girona en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.  

Termini d’execució i justificació  

El termini per l’execució dels projectes serà el 30 de juny de 2025 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 30 de setembre de 2025.

La justificació es formalitzarà mitjançant la presentació en el registre d’entrada de l’Ajuntament del formulari de comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts de l’Ajuntament de Girona juntament amb la documentació següent segons modalitat:

 1. Específic per les beques Girona Crea de formació artística no reglada:
  • Memòria detallada de la formació amb els objectius assolits.
  • S’hauran de presentar els certificats d'estudis que corresponguin emesos per un centre educatiu cultural o per l'administració pública que tutela l'activitat desenvolupada.
  • Còpia dels documents acreditatius dels pagaments de les matrícules dels estudis realitzats.
  • Si s’escau, el material de difusió on hi ha consti la col·laboració municipal en els termes que s’indiquen en el punt 23.
 2. Específic per les beques Girona Crea de recerca i creació artística:
  • Memòria detallada amb els objectius assolits de la recerca o creació.
  • El resultat de la recerca o creació per la qual s’ha sol·licitat l’ajut o bé la documentació acreditativa de la seva realització.
  • Si s’escau, el material de difusió on hi ha consti la col·laboració municipal en els termes que s’indiquen en el punt 23.
 3. Específic per les subvencions Girona Crea a la producció artística:
  • Memòria detallada de projecte realitzat.
  • El resultat del projecte pel qual s’ha rebut l’ajut o bé la documentació acreditativa de la seva realització.  
  • El material de difusió on hi ha consti la col·laboració municipal en els termes que s’indiquen en el punt 23.  
  • Per aquesta modalitat cal adjuntar el full de càlcul del pressupost-liquidació Girona Crea al tràmit.

L’Ajuntament podrà requerir a les persones beneficiàries, mitjançant la tècnica de mostreig aleatori, els justificants que consideri oportuns per tal de comprovar l’aplicació de la subvenció. 

Tràmit de presentació de la documentació requerida i esmenes
Tràmit d'acceptació de la subvenció
Tràmit d'al·legacions a la proposta provisional de resolució
Comunicació de dades bancàries. Fitxa de creditors/res
Tràmit de justificació
EXCEL pressupost liquidació Girona Crea
Model de declaració responsable de destinació d’una part de la subvenció a la manutenció pròpia i/o despeses indirectes
Logotips de l'Ajuntament de Girona
Logotip Girona Crea fons blanc
Logotip Girona Crea fons negre

Tornar