Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern té per objectiu afavorir la consolidació de trajectòries professionals emergents que es troben en vies de professionalització a través del suport a la formació, la creació, la producció i l’exhibició de projectes audiovisuals i cinematogràfics. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital d'El Modern, Centre Audiovisual i Digital.

Termini per l’execució dels projectes: 30 de juny de 2024
Termini de justificació: 30 de setembre de 2024

Justificació

Termini d'execució i justificació

El termini per l’execució dels projectes serà el 30 de juny de 2024 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 30 de setembre de 2024. 

Forma de justificació

La justificació es formalitzarà mitjançant la presentació en el registre d’entrada de l’Ajuntament del compte justificatiu simplificat, en compliment de l’article 34 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, que contingui com a mínim la següent informació:

  1. Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts de l’Ajuntament de Girona i, si s’escau, declaració responsable de destinació de la beca a la manutenció pròpia i/o a despeses indirectes.    
  2. Memòria explicativa de l’impacte del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern vers el projecte desenvolupat.
  3. Resultat assolit a través del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern. 
  4. Material de difusió i comunicació del projecte on hi ha de constar la col·laboració municipal en els termes indicats en l’apartat 23.d. de les bases. 

Tràmit de justificació
Model de declaració responsable de destinació d’una part de la subvenció a la manutenció pròpia i/o despeses indirectes
Logotip El Modern

Tornar