Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern té per objectiu afavorir la consolidació de trajectòries professionals emergents que es troben en vies de professionalització a través del suport a la formació, la creació, la producció i l’exhibició de projectes audiovisuals i cinematogràfics. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital d'El Modern, Centre Audiovisual i Digital.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva del programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2023.

Resolució

Relació provisional de sol·licituds admeses i no admeses

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler d’anuncis municipal i en el web www.girona.cat/elmodern la relació provisional d’admesos i no admesos, amb indicació dels motius de la no admissió. 

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis municipal, i en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 687 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Resolució

La resolució inclourà la relació dels projectes admesos i no admesos al Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern segons les puntuacions obtingudes d’acord amb els criteris de valoració de les sol·licituds. 

També podrà incloure una relació ordenada per puntuació de les sol·licituds que, tot i complir amb les condicions establertes en aquestes bases i a la convocatòria, no hagin pogut accedir al Programa. En cas que alguna de les persones o equip beneficiari renunciés a l’ajuda, es podrà resoldre, sense necessitat de noves convocatòries, l’acceptació del següent, en ordre de puntuació. 

La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web www.girona.cat/elmodern, assortint els mateixos efectes que la notificació individual. Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini d’un mes a comptar des de l'endemà al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

Acceptació de l'ajut

Les persones, equips o productores beneficiàries disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de fer-se pública la resolució, per comunicar per escrit la seva acceptació al Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern i les condicions en què s’ha atorgat.

Edicte de resolució
Tràmit d'acceptació

Tornar