Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Subvenció Amplia Cultura 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Les subvencions Amplia Cultura tenen com a objectiu recolzar les iniciatives culturals d’associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona o empreses culturals, per fomentar l’exhibició artística a la ciutat de Girona, dinamitzar els diferents barris de la ciutat, potenciar la relació amb els diversos públics culturals i impulsar projectes socials que utilitzen l’art i la cultura com a eina de transformació social.

Resolució definitiva de la subvenció Amplia Cultura 2023. El termini de justificació és el 30 de setembre de 2024.  

Justificació

Convocatòria 2023. Termini d’execució i justificació

El termini per l’execució dels projectes per les dues modalitats serà el 30 de juny de 2024 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 30 de setembre de 2024.

Tràmit de justificació i documentació

Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes que s’establirà a cada convocatòria.

El compte justificatiu inclou:

  • Memòria justificativa del projecte i activitats realitzats, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
  • Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.

Així doncs, al tràmit de justificació caldrà que adjunteu el full de càlcul del pressupost-liquidació Amplia Cultura.

Tràmit de justificació
EXCEL pressupost liquidació Amplia Cultura
Declaració responsable de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries
Model de declaració responsable de destinació d’una part de la subvenció a la manutenció pròpia i/o despeses indirectes
Model de declaració responsable de l'obtenció d'altres subvencions que financin les activitats subvencionades
Logos de l'Ajuntament de Girona
Logo Girona Cultura

Tornar