Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat D). Orquestra resident 2023-2025

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El programa consisteix en la selecció d’una formació orquestral de música moderna (big band) que rebrà suport econòmic per realitzar, durant tres anys, un projecte de creació i residència a La Marfà - Centre de Creació Musical. La residència passa per convertir La Marfà en l’espai d’assaig i creació dels diferents programes anuals que la formació desenvolupi.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de la convocatòria pel trienni 2023-2025

Resolució i justificació

Relació d’admesos i no admesos

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina la relació provisional d’admesos i de no admesos, amb indicació dels motius de la no admissió.

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, i en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució definitiva d’admesos i exclosos, de tots aquells expedients que no s’hagin esmenat correctament.

Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud.

Acceptació

Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit la seva acceptació al programa de suport a la creació i les condicions en què s’ha atorgat. En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat.

Termini d’execució i justificació

El termini de finalització de les accions acordades en el programa d’Orquestra Resident de La Marfà - Centre de Creació Musical serà fins al 30 de setembre de cadascun dels tres anys, i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos després. En aquest sentit, el beneficiari haurà de justificar anualment les accions realitzades així com actualitzar el contingut programàtic i pressupostari del projecte original. 

La manca de justificació comportarà la pèrdua del dret de cobrament, i, en el cas que aquest ja s’hagi produït, implicarà la tramitació del procediment de reintegrament respecte de les quantitats no justificades, i els corresponents interessos de demora, d’acord amb l’establert a l’art. 37 i següent de la Llei General de Subvencions.

Documentació que cal adjuntar al tràmit de justificació:

Per a cadascuna de les anualitats de la subvenció:

  1. Memòria detallada de la corresponent anualitat de la residència.
  2. Altres materials de difusió editats, fent constar la col·laboració municipal tal com s’estableix al punt 22 de les bases.

Per a la darrera anualitat de la subvenció

  1. Instància específica de justificació
  2. Memòria detallada de la totalitat de la residència realitzada.
  3. Altres materials de difusió editats, fent constar la col·laboració municipal tal com s’estableix al punt 22 de les bases.
  4. Un resum en vídeo o teaser del programa d’orquestra resident o dels diferents projectes desenvolupats, fent constar la col·laboració municipal tal com s’estableix al punt 22 de les bases.

Les memòries hauran d’incloure un llistat amb totes les despeses i ingressos del projecte. L’Ajuntament podrà requerir a les persones beneficiàries, mitjançant la tècnica del mostreig aleatori l’aplicació, els justificants que consideri oportuns per tal de comprovar l’aplicació de la subvenció.

Esmena dels defectes
Tràmit d'acceptació de la subvenció
Tràmit de justificació
Resolució definitiva 2023-2025

Tornar