Header: Cultura

Cultura

Xarxes: Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Ajuts Kreas

Ajuts Girona Kreas

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona, en relació als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de juliol de 2020

Sol·licitud

Beneficiaris i requisits

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques vinculades als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, les audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular, que compleixin les condicions d’accés als ajuts establertes als punts 6 i 7 de les bases.

A la modalitat a) Beques KREAS de formació artística no reglada només hi podran participar les persones físiques.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOP de la convocatòria.

La convocatòria del 2020 estableix el termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol.

Forma de presentació

Les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Llista de certificats i de sistemes de firma electrònica admesos per l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases, telemàticament o a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar a www.girona.cat/ic

També es podran presentar mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts a l’article 16.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i dins del termini establert en aquesta convocatòria, es comunicarà la data i el lloc de presentació de la sol·licitud a través de correu electrònic a l’adreça electrònica cultura@ajgirona.cat

Les persones físiques que presentin la documentació en paper a les oficines municipals de registre o bé mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts, caldrà que la documentació es presenti sense enquadernació per tal que pugui ser digitalitzada. No s'acceptaran els documents que es presentin en CD, llapis de memòria o altres suports digitals.

Documentació a presentar

Per presentar-se a la convocatòria Ajuts Girona Kreas caldrà presentar una instància per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona amb la documentació annexa que correspongui segons la modalitat sol·licitada (punt 13 de les bases) i adjuntar la documentació referent a l’acreditació de compliment dels requisits (punts 6 i 7 de les bases).

Segons el punt 13 de les bases específiques dels Ajuts kreas, la documentació que cal annexar és:

  • Formulari de sol·licitud Girona Kreas degudament emplenat. Es recomana descarregar el document i omplir-lo amb el programa Acrobat Reader DC o versió posterior.
  • En cas que el / la sol·licitant sigui una agrupació de persones caldrà presentar el model d’acord per la presentació conjunta. Es recomana descarregar el document i omplir-lo amb el programa Acrobat Reader DC o versió posterior.
  • Documentació de la persona o entitat sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport en cas de persona física, i en cas de persona jurídica estatuts de l’entitat, targeta fiscal i acreditació de representant.
  • Programa d’estudis (modalitat A) Projecte detallat de la creació o recerca (modalitat B) Projecte artístic detallat (modalitat C).
  • Currículum i trajectòria professional la persona o entitat sol·licitant. (modalitat B i C)
  • Pressupost detallat de totes les despeses i Pla de finançament (modalitat C)
  • Pla de viabilitat i comunicació (modalitat C) 
  • Una altra documentació que es vulgui aportar a fi de completar la informació de la proposta (si s’escau)

Instància
Formulari de sol·licitud