Header: Els Químics Espai Jove

Els Químics Espai Jove

Xarxes: Joventut

Xarxes: Els Químics Espai Jove

Ruta de navegació

Inscripcions | Els Químics Espai Jove

Inscripcions

Funcionament de les inscripcions

Les inscripcions es poden fer per Internet o presencialment a Els Químics Espai Jove.

La inscripció es formalitzarà en el moment en què es completi el formulari d’inscripció del web. 

Si en el moment de fer la inscripció no hi ha places disponibles, la persona interessada quedarà automàticament inscrita en una llista de reserva. En el cas que es produeixi una baixa i quedi una plaça lliure, es notificarà mitjançant correu electrònic o per via telefònica. L'accés a una plaça disponible es farà per rigorós ordre d'inscripció.

Les persones inscrites han de tenir l’edat establerta segons l’activitat. En cas contrari cal contactar amb Els Químics Espai Jove.

Els Químics Espai Jove podrà modificar certs aspectes de la programació sempre que sigui per causes justificades. En el cas que es produeixin modificacions en la programació es comunicarà a les persones interessades.

Tractament de dades personals

La inscripció suposa el consentiment per tractar les vostres dades personals per a la realització d’aquesta activitat. No s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

L’Ajuntament de Girona, com a responsable del tractament, només les conservarà el temps indispensable per a la gestió correcta d’aquesta activitat.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004 Girona) o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals