Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Eviteu errors en la tramitació de comunicacions prèvies d'obres i activitats econòmiques

Consells a seguir per evitar endarreriments en la tramitació i requeriments de documentació.

Per evitar errors administratius i documentals en la tramitació de comunicacions prèvies d'obres i d'activitats i evitar així que s'endarrereixi la tramitació i us requereixin documentació, us facilitem els següents consells i recomanacions dels errors més comuns que s'han de requerir que es corregeixin a les persones interessades:

  • El model de Comunicació (d'obres i/o activitats) ha d’estar SIGNAT per la persona titular o per la persona representant legal de la societat titular amb una signatura vàlida. En cas que estigui signat a mà, caldrà adjuntar còpia del DNI/NIE.
  • Aportar la documentació acreditativa de la representació (per exemple: poder notarial, escriptura, constitució societat o estatuts socials).
  • Aportar l'autorització de representació signada per ambdues parts i de conformitat amb l'art. 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per tal de fer gestions en nom d'altri davant de l'Ajuntament de Girona.

També us recordem que en els tràmits de canvi de titular d’activitats de restauració o comerços d’alimentació, CAL APORTAR el model de Declaració responsable en matèria de salut alimentària.

En cas que no disposi de la signatura de l’anterior titular, caldrà aportar la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia (traspàs, herència, nou contracte de lloguer o qualsevol altra forma admesa en dret).

Tornar