Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquesta subvenció vol donar suport a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector de la hostaleria i la restauració del municipi envers el manteniment, consolidació, millora de l’oferta d’hostaleria i restauració, foment del teixit associatiu i dels serveis prestats a la ciutadania.

Aprovació inicial de les noves bases reguladores publicades al BOP núm. 58 del 21/03/2024, actualment en període d'exposició pública a l'e-tauler.

Bases i convocatòria

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona.

Destinataris

Associacions d’hostaleria i restauració de Girona que volen portar a terme accions de dinamització del propi sector i que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme d’hostaleria i restauració.
 2. Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona, i tenir presència significativa a la ciutat, amb un mínim de 5 associats amb una activitat econòmica donada d’alta i amb la corresponent llicència municipal d’activitats que hauran de constar en adreces diferenciades. Tots els establiments associats s’han de trobar dins l’àmbit territorial de competència que contemplen els estatuts de l’associació.
 3. Estar inscrites al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social en el moment de formalitzar la sol·licitud de subvenció, així com estar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.
 4. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Actuacions subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les realitzades per a:

 1. La captació i fidelització de clientela.
 2. L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer d’espais publicitaris a mitjans de comunicació. 
 3. L’assessorament i contractació externa per a l’elaboració i implementació de campanyes de comunicació.
 4. L’assessorament i contractació externa per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats. 
 5. La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.
 6. Sous i salaris per al pagament de professionals que portin a terme tasques de dinamització en el marc de les associacions.
 7. Les activitats d’animació per a la dinamització del sector de l'hostaleria i la restauració, inclosa la contractació d’activitats i els professionals que les porten a terme, el manteniment i lloguer d’equipaments i subministraments necessaris per dur-los a terme.
 8. Sufragar les despeses d’estructura i d’organització de la pròpia entitat tals com el lloguer de l’equipament on l’entitat du a terme la seva activitat, subministrament de llum, aigua i telefonia contractats per l’entitat beneficiària de la subvenció, entre d’altres.  

Bases publicadas al BOP núm. 58 del 21/03/2024
Període d'informació pública de les bases a e-tauler

Tornar