Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa del sector comercial i les seves entitats representatives, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats. En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i, en aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà.
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment, consolidació, millora de l’oferta comercial i foment del teixit associatiu i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l’ens local.

Aprovació inicial de les noves bases reguladores publicades al BOP núm. 58 del 21/03/2024, actualment en període d'exposició pública a l'e-tauler.

Bases i convocatòria

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat.

Destinataris

Associacions de Comerciants de Girona que volen portar a terme accions de dinamització comercial i que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme comercial.
 2. Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial i veïnal.
 3. Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona, i tenir presència significativa a la ciutat, amb un mínim de 5 associats amb una activitat econòmica donada d’alta en planta baixa i amb la corresponent llicència municipal d’activitats que hauran de constar en adreces diferenciades. Tots els establiments associats s’han de trobar dins l’àmbit territorial de competència que contemplen els estatuts de l’associació.
 4. Estar inscrites al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social en el moment de formalitzar la sol·licitud de subvenció, així com estar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.
 5. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Despeses subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert al punt 2 de la present convocatòria, com ara, les realitzades per a:

 1. La captació i fidelització de clientela.  
 2. L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.  
 3. L’assessorament i contractació externa per a l’elaboració i implementació de campanyes de comunicació.
 4. L’assessorament i contractació externa per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats.  
 5. La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.  
 6. Sous i salaris per al pagament de professionals que portin a terme tasques de dinamització comercial en el marc de les associacions.
 7. Les activitats d’animació per a la dinamització comercial, inclòs el manteniment i lloguer d’equipaments i subministraments per portar-los a terme.
 8. Sufragar les despeses d’estructura i organització de la pròpia entitat, tals com el lloguer de l’equipament a on l’entitat dur a terme la seva activitat, subministrament de llum, aigua i telefonia contractats per l’entitat beneficiària de la subvenció, entre d’altres. 

Bases publicadas al BOP núm. 58 del 21/03/2024
Període d'informació pública de les bases a e-tauler

Tornar