Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona.

Termini de justificació: 31 de març de 2024.

Justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de 2024. 

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant el model normalitzat 1412 “Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts” de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, que podrà trobar en el següent enllaç, i contindrà:

 1. La memòria descriptiva de les activitats finalment realitzades per l’entitat, els resultats obtinguts i les desviacions que s’hagin pogut produir respecte a la memòria d’activitats i el pressupost presentats a la sol·licitud.
  Tenir en compte el que s’especifica a l’article 4 de la present convocatòria en relació al que es consideren despeses subvencionables.
 2. Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 RLGS. En la seva confecció s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:
  • S’haurà de justificar el cost íntegre del total de l’actuació (no només l’import de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Girona), d’acord amb el pressupost que consta a la sol·licitud de la subvenció presentada per l’entitat, amb la finalitat de poder comprovar que no s’ha produït un sobrefinançament.
  • S’haurà d’indicar la relació de despeses i inversions de les activitats.
  • Per a la correcta justificació caldrà que:
   - La despesa correspongui a una activitat realitzada durant el període d’execució establert en el punt 2 de la present convocatòria (entre el 7 de gener de 2023 i el 6 de gener de 2024, ambdós inclosos).
   - Les dates de les factures presentades estiguin compreses entre el 7 de gener de 2023 i el 31 de març de 2024 (ambdós inclosos).
   - La despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació, establert al punt 14.1 de la present convocatòria, aportant els corresponents justificants de pagament.
   - S’acceptaran factures però no factures proforma o pressupostos.
  • Ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat i la seva procedència.
  NOTA IMPORTANT a tenir en compte a l’hora d’omplir el compte justificatiu (Model 1412):

  - En el quadre de “Certificat de finançament”, l’import que s’ha d’especificar a la casella de “Cost de l’actuació” ha de ser el cost íntegre del total de l’actuació i ha de coincidir amb l’import especificat a la casella de “Total finançament” i també amb la suma dels imports del quadre de “Relació de despeses”.

  - Cal reflectir també l’import de la subvenció de l’Ajuntament de Girona, el fons propi, i si s’han demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.

  - Cal signar el model específic del compte justificatiu.
 3. Adjuntar a la memòria descriptiva el recull de publicacions realitzades, a on es pugui apreciar amb claredat el logotip de l’Ajuntament de Girona i la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Girona”.
 4. En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiaries d’una subvenció superior als 10.000€ hauran de comunicar a l’Ajuntament de Girona, en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. El model a presentar a través de la Seu Electrònica és la “Declaració responsable en relació amb les remuneracions dels òrgans de direcció o administració”.

Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes per la legislació vigent de contractació pública en relació amb el contracte menor, l’entitat o persona beneficiària haurà d’acreditar la sol·licitud de com a mínim 3 ofertes a diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per l’obra, la prestació o el lliurament del bé, tret que per les característiques especials del contracte no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi efectuat anteriorment a la subvenció.

Sempre que s’hagi acomplert la finalitat de la subvenció, no comportarà la reducció de la subvenció atorgada una desviació pressupostària inferior al 10% entre el pressupost acceptat que va servir de base per valorar-ne la concessió i el realment executat. A partir d’aquest límit es minorarà proporcionalment la subvenció aplicant sobre la quantitat concedida el mateix % de desviació.

Tràmit de justificació

Tornar