Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat.

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de 2024.  

Resolució i justificació

Termini i forma de justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent al qual es va resoldre la convocatòria.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant el model normalitzat 1412 “Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts” de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

La justificació contindrà:

 • La memòria descriptiva de les activitats finalment realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions que s’hagin pogut produir respecte a la memòria d’activitats i el pressupost presentats a la sol·licitud.
  Tenir en compte el que s’especifica a l’article 4 de la present convocatòria en relació al que es consideren despeses subvencionables.
 • Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 RLGS. En la seva confecció s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:
  • S’haurà de justificar el cost íntegre del total de l’actuació (no només l’import de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Girona), d’acord amb el pressupost que consta a la sol·licitud de la subvenció presentada per l’entitat, amb la finalitat de poder comprovar que no s’ha produït un sobrefinançament.
  • S’haurà d’indicar la relació de despeses i inversions de les activitats.
  • Per a la correcta justificació caldrà que:
   • La despesa correspongui a una activitat realitzada durant el període d’execució, establert en el punt 2 de la present convocatòria (entre el 7 de gener de 2023 i el 6 de gener de 2024, ambdós inclosos).
   • Les dates de les factures presentades estiguin compreses entre el 7 de gener de 2023 i el 31 de març de 2024 (ambdós inclosos).
   • La despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació, establert al punt 14.1 de la present convocatòria, aportant el corresponent justificant de pagament.
   • S’acceptaran factures, però no factures proforma o pressupostos.
  • Ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat i la seva procedència.
 • Adjuntar a la memòria descriptiva el recull de publicacions realitzades, a on es pugui apreciar amb claredat el logotip de l’Ajuntament de Girona i la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Girona”.
 • En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiàries d’una subvenció superior als 10.000 € hauran de comunicar a l’Ajuntament de Girona, en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.  El model a presentar a través de la Seu Electrònica és la “Declaració responsable en relació amb les remuneracions dels òrgans de direcció o administració”.
NOTA IMPORTANT a tenir en compte a l’hora d’omplir el compte justificatiu (Model 1412):
 • En el quadre de “Certificat de finançament”, l’import que s’ha d’especificar a la casella de “Cost de l’actuació” ha de ser el cost íntegre del total de l’actuació i ha de coincidir amb l’import especificat a la casella de “Total finançament” i també amb la suma dels imports del quadre de “Relació de despeses”.
 • Cal reflectir també l’import de la subvenció de l’Ajuntament de Girona, el fons propi, i si s’han demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.
 • Cal signar el model específic del compte justificatiu.

Tràmit de justificació

Tornar