Header: Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS)

Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS)

Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS)

Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS)

El Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS) és un òrgan consultiu no vinculant destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn de la cohesió i la inclusió social a Girona. Seguint el que determina la Llei de Serveis Socials 12/2007 a l’art. 54, el nou Consell està compost per “representants dels ens locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d'iniciativa social de llur àmbit territorial.”

El Consell de Cohesió i Serveis Socials es constitueix el dia 20 d’octubre de 2010, aprofitant la generació de coneixement aconseguida en anys anteriors per apostar per una etapa més activa on les entitats i organitzacions públiques i privades que en formen part puguin transferir les seves experiències, es promoguin noves relacions de treball i es fomentin bones pràctiques en la intervenció social.

Aquest Consell ha estat creat de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Objectius

 1. Esdevenir plataforma de debat i col·laboració en les polítiques d'inclusió social a la ciutat, tant per l'espai de debat com per les dinàmiques d'articulació de l'acció dels membres i de relació de partenariat que es promoguin.
 2. Estimular el debat públic i la participació, atorgant visibilitat als assumptes vinculats als processos d'exclusió social, les polítiques inclusives, la cohesió social a Girona, des de les perspectives pedagògica, pública i participativa.
 3. Fomentar la transferència d'informació i de construcció col·lectiva de coneixement sobre els processos d'exclusió a la ciutat, de les dinàmiques inclusives que s'hi generen, els seus efectes i la contribució a la cohesió social de la ciutat.
 4. Enfortir la col·laboració entre la iniciativa social privada i pública en l’àmbit local per afavorir una intervenció comunitària més eficient i coordinada, impulsant iniciatives de treball conjunt en els territoris de la ciutat.
 5. Enfortir la col·laboració i fomentar la cohesió entre les entitats que treballen en el mateix àmbit d’intervenció per facilitar la coordinació de les seves activitats.
 6. Esdevenir l’espai de referència de col·laboració i d’establiment de sinergies entre els diferents agents per donar una resposta al context i les necessitats socioeconòmiques del moment.

Funcions

 1. Analitzar i debatre les necessitats socials de la ciutadania de Girona i elaborar propostes d’actuació.
 2. Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials a Girona.
 3. Promoure la transferència de coneixements, la difusió de bones pràctiques i la innovació en el territori en matèria de serveis socials.
 4. Emetre informes i dictàmens i fer-ne difusió per mitjans telemàtics quan es consideri adient, i elevar-los a les instàncies competents en cada matèria.
 5. Crear, coordinar i fer el seguiment de les comissions sectorials que es creïn en el marc del Consell.
 6. Altres funcions que el Ple del Consell o les entitats membres puguin proposar.

Secretaria tècnica

Té les funcions pròpies d’un òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu en tots els temes que tinguin relació amb l'objecte i competències del Consell de Cohesió i Serveis Socials, especialment pel que fa a l'organització, dinamització i seguiment de les taules o comissions de treball, així com dels informes del Plenari.

La Secretaria tècnica vetllarà per l’actualització i dinamització de la pàgina web del Consell com a eina comuna de treball de les comissions de treball i del mateix Consell.


Dades de contacte:

Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona
972  419 404
ccss@ajgirona.cat