Header: Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS)

Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS)

Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS)

Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS)

El Consell de Cohesió i Serveis Socials (CCSS) és un òrgan consultiu no vinculant destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn de la cohesió i la inclusió social a Girona. Seguint el que determina la Llei de Serveis Socials 12/2007 a l’art. 54, el nou Consell està compost per “representants dels ens locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d'iniciativa social de llur àmbit territorial.”

El Consell de Cohesió i Serveis Socials es constitueix el dia 20 d’octubre de 2010, aprofitant la generació de coneixement aconseguida en anys anteriors per apostar per una etapa més activa on les entitats i organitzacions públiques i privades que en formen part puguin transferir les seves experiències, es promoguin noves relacions de treball i es fomentin bones pràctiques en la intervenció social.

Aquest Consell ha estat creat de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Objectius

 1. Esdevenir plataforma de debat i col·laboració en les polítiques d'inclusió social a la ciutat, tant per l'espai de debat com per les dinàmiques d'articulació de l'acció dels membres i de relació de partenariat que es promoguin.
 2. Estimular el debat públic i la participació, atorgant visibilitat als assumptes vinculats als processos d'exclusió social, les polítiques inclusives, la cohesió social a Girona, des de les perspectives pedagògica, pública i participativa.
 3. Fomentar la transferència d'informació i de construcció col·lectiva de coneixement sobre els processos d'exclusió a la ciutat, de les dinàmiques inclusives que s'hi generen, els seus efectes i la contribució a la cohesió social de la ciutat.
 4. Enfortir la col·laboració entre la iniciativa social privada i pública en l’àmbit local per afavorir una intervenció comunitària més eficient i coordinada, impulsant iniciatives de treball conjunt en els territoris de la ciutat.
 5. Enfortir la col·laboració i fomentar la cohesió entre les entitats que treballen en el mateix àmbit d’intervenció per facilitar la coordinació de les seves activitats.
 6. Esdevenir l’espai de referència de col·laboració i d’establiment de sinergies entre els diferents agents per donar una resposta al context i les necessitats socioeconòmiques del moment.

Funcions

 1. Analitzar i debatre les necessitats socials de la ciutadania de Girona i elaborar propostes d’actuació.
 2. Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials a Girona.
 3. Promoure la transferència de coneixements, la difusió de bones pràctiques i la innovació en el territori en matèria de serveis socials.
 4. Emetre informes i dictàmens i fer-ne difusió per mitjans telemàtics quan es consideri adient, i elevar-los a les instàncies competents en cada matèria.
 5. Crear, coordinar i fer el seguiment de les comissions sectorials que es creïn en el marc del Consell.
 6. Altres funcions que el Ple del Consell o les entitats membres puguin proposar.

Membres de la corporació (comissió permanent) 2023-2027

President: Lluc Salellas Vilar
Vicepresidenta: Gemma Geis Carreras
Vicepresidenta: Cristina Cots Serrano (rotatiu)
1. Sílvia Aliu Gifre
2. Joaquim Ayats Bartrina
3. M. Àngels Planas Crous
4. Beatriz Esporrin Palacios
5. Jaume Veray Cama
6. Francisco Javier Domínguez García

Secretaria tècnica

Té les funcions pròpies d’un òrgan auxiliar de suport tècnic i administratiu en tots els temes que tinguin relació amb l'objecte i competències del Consell de Cohesió i Serveis Socials, especialment pel que fa a l'organització, dinamització i seguiment de les taules o comissions de treball, així com dels informes del Plenari.

La Secretaria tècnica vetllarà per l’actualització i dinamització de la pàgina web del Consell com a eina comuna de treball de les comissions de treball i del mateix Consell.


Dades de contacte:

Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona
972  419 404
ccss@ajgirona.cat