Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Menú de navegació

Ruta de navegació

Beques ajuda d'allotjament universitari a Girona i Barcelona

Beques ajuda d'allotjament universitari a Girona i Barcelona

Termini de presentació de sol·licituds: 2 de juny de 2020, a les 14 hores.

L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de beques d’ajuda d’allotjament a les residències d’estudiants de Girona i Barcelona de l’empresa SIRESA Campus.

L’empresa SIRESA CAMPUS, SA és titular d’una concessió administrativa per a l’explotació d’una residència d’estudiants al sector de Palau Sacosta.

La beca ajuda cobrirà l’allotjament durant el període acadèmic del curs 2020-2021.

Les beques ajudes consisteixen en allotjament en habitacions dobles de la residència, en les condicions generals en què es contracten normalment a les residències. No queden incloses les despeses per consums d’aigua, gas i electricitat ni els serveis opcionals.

En concret, s’ofereixen les següents beques ajudes:

  1. Dues beques ajudes d’allotjament a la residència de Girona al 100%
  2. Tres beques ajudes d’allotjament a la residència de Barcelona al 100%

Les tres places de Barcelona seran assignades en la Residència Universitària Lesseps, a la plaça Lesseps, 12.

Requisits dels sol·licitants

Per optar a aquestes beques ajuda les persones sol·licitants hauran de reunir els
següents requisits:

  1. Acreditar la matriculació o preinscripció en una Universitat de la ciutat de Girona per a les beques de la residència de Girona, o a la ciutat de Barcelona o la localitat de Bellaterra per a les beques de la residència de Barcelona.
  2. Haver superat totes les matèries dels estudis cursats en el curs acadèmic anterior al vigent en la data de la convocatòria de les beques ajuda. En el cas d’estudis universitaris, caldrà haver estat matriculat per un mínim de 60 crèdits.
  3. Per optar a les beques de la residència de Girona, tenir el domicili habitual dins el territori de l’estat espanyol i a més de quinze quilòmetres de distància de la ciutat de Girona.
  4. Per optar a les beques de la residència de Barcelona, tenir el domicili habitual a la ciutat de Girona.
  5. No rebre altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda.
  6. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre concepte.
  7. Matricular-se per un mínim de 60 crèdits en el període acadèmic objecte de l’ajuda.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’Entrada de documents de l’Ajuntament de Girona, acompanyades de la documentació que s'indica a les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds, junt amb la documentació exigida, finalitzarà el dia 2 de juny de 2020, a les 14 hores.

Resolució

L’Alcaldia Presidència resoldrà aquesta convocatòria abans del dia 19 de juny de 2020 d’acord amb l’ordre d’adjudicació establert per la Comissió d’Avaluació, llevat que amb motiu de la gestió pròpia de l’expedient calgui ampliar el termini. En aquest cas, es podran tenir en compte els efectes de durada de l’ajuda establerts en el paràgraf segon de la clàusula III de les presents bases.

Més informació

972 419 078
patrimoni@ajgirona.cat