Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2019-2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 3 de les bases per facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el curs escolar de la convocatòria.

Convocatòria del curs 2019-2020. Es podran presentar sol·licituds fins al 10 de setembre de 2020. 

Sol·licitud

Presentació de sol·licituds 

Els centres educatius interessats hauran de presentar la sol·licitud i la justificació d’aquesta subvenció, segons el model específic de sol·licitud d’aquesta convocatòria, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i en aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Caldrà adjuntar al model conjunt de sol·licitud i justificació, còpia de les factures corresponents.

Es podran presentar sol·licituds fins al 10 de setembre de 2020. 

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Tràmit de sol·licitud
Requeriment de documentació, rectificació o esmena d'una sol·licitud

Tornar