Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts a la contractació "Girona Actua"

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El programa Girona Actua té la finalitat de contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de Girona, mitjançant accions de millora de l’ocupabilitat dirigides a persones desocupades o amb contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals i que presenten especials dificultats d’inserció, com a element facilitador de la seva incorporació al mercat laboral.

S'han establert dos períodes de presentació de sol·licituds a la convocatòria del 2020:

 • Període 1: que comprèn des del dia 1 de juny al 15 de juny de 2020
 • Període 2: que comprèn des del dia 1 de desembre al 15 de desembre de 2020

Sol·licitud

Sol·licituds i terminis de presentació

Les entitats sol·licitants hauran de presentar la sol·licitud de subvenció mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat), a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte i annexant la documentació requerida a la base 20 de les bases reguladores.

S’obren dos períodes de presentació de sol·licituds:

 • Període 1: que comprèn des del dia 1 de juny al 15 de juny de 2020
 • Període 2: que comprèn des del dia 1 de desembre al 15 de desembre de 2020

Segons la base 24 de les bases reguladores, la presentació de la sol·licitud de l’ajut en pressuposa la seva acceptació. En cas de renúncia, el beneficiari/ària l’ha de fer explícita un cop notificada la resolució d’atorgament.

Requisits de les persones treballadores objecte de contracte subvencionable

 • Estar empadronats/des al municipi de Girona.
 • Trobar-se en situació d'atur o amb un contracte laboral d'un màxim de 15 hores setmanals.
 • Participar en les accions per a la millora de l'ocupabilitat que gestiona el Servei Municipal d'Ocupació.
 • Formar part d'algun dels col·lectius prioritaris detallats a l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020.
 • No haver prestat serveis a l'entitat contractant amb anterioritat a la data de contractació.

Requisits de les empreses / entitats

Podran sol·licitar la subvenció les empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d'influència que:

 • Es trobin al corrent de pagaments tributaris.
 • No hagin amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments improcedents durant els tres mesos anteriors a la contractació.
 • No hagin estat sancionades en matèria d'integració laboral de persones amb disminució, relacions laborals o seguretat i salut en el treball.
 • Disposin d'un sistema d'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.
 • Compleixin amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, igualtat de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques, ajuts de mínimis i protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Hagin justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 • Les entitats, amb plantilla superior a 15 treballadors/es, que, havent participat en convocatòries anteriors, no hagin disminuït la plantilla i tinguin com a mínim el 70% dels treballadors/ores en situació laboral fixa.

Requisits de la contractació

 • Data d'alta del treballador/ora a la Seguretat Social a partir del dia 01/01/2020 i fins al 15/12/2020.
 • Qualsevol modalitat de contracte laboral, a excepció dels contractes de treball en pràctiques i els fixes discontinus.
 • Durada mínima de 3 mesos.
 • Jornada completa, o com a mínim a mitja jornada, segons el conveni col·lectiu d'aplicació.
 • Condicions de contractació mínimes segons l'oferta de treball explicitada.
 • Màxim 5 contractacions subvencionades a l'any per empresa o grup empresarial.

Tràmit de sol·licitud
Model de sol·licitud
Model annex al contracte de treball

Tornar