Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts al manteniment de l'ocupació "Girona Actua (+)"

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L'Ajuntament de Girona destinarà un pressupost de 250.000 € dirigit als autònoms/es individuals i a les microempreses, entitats i autònoms/es que ocupen fins a 10 treballadors/ores per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Resolució definitiva de la convocatòria d'ajuts Girona Actua (+) 2020.

Resolució i esmenes

Fases de la resolució

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina web, la relació provisional d’entitats admeses i de no admeses, amb indicació dels motius de la no admissió.

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils i, en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució definitiva d’entitats admeses i excloses, per tots aquells expedients que no s’hagin esmenat correctament.

Règim de concessió

El règim de concessió és el de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta. S’establirà un ordre de valoració de les sol·licituds, en funció dels criteris de puntuació establerts a la base 8 de les bases reguladores.

Acceptació de l’ajut

D’acord amb la base 18 de les bases reguladores la presentació de la sol·licitud de l’ajut pressuposa la seva acceptació. En cas contrari, una vegada notificada la resolució d’atorgament, el beneficiari/ària pot renunciar a l'ajut.

Pagament de la subvenció

Els ajuts concedits es faran efectius mitjançant pagament anticipat, per un import del 90% de l’import concedit. El 10% restant es farà efectiu un cop acreditada la realització de l’objecte de la subvenció i presentada i verificada la justificació econòmica.

Els beneficiaris de la subvenció han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Girona pugui fer el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

e-tauler
Presentació d'esmenes o documentació requerida
Comunicació de dades bancàries
Resolució de la convocatòria 2020

Tornar