Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2021

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Calendari de cobrament de tributs i preus públics 2020 de l'Ajuntament de Girona

En període voluntari, de l'1 d'abril al 7 de setembre, inclosos. S'ha mantingut l'inici de la campanya però s'ha retardat la finalització del termini fins al 7 de setembre, en comptes del 5 de juny previst.

ATENCIÓ!

L'Ajuntament de Girona ha acordat allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals fins al 7 de setembre
Es mantindrà l’inici de la campanya, però es retardarà la finalització del termini fins al 7 de setembre, en comptes del 5 de juny previst.

Tot i que des de l’Ajuntament s’està a l’espera de les mesures que prenguin en aquest sentit les administracions superiors, ja en primer terme ha acordat allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals, que comença aquest mes d’abril. Es mantindrà l’inici de la campanya, però es retardarà la finalització del termini fins al 7 de setembre, en comptes del 5 de juny previst. També es posposen les dates de càrrec dels rebuts domiciliats en concepte d’impost sobre béns immobles acollits a l’opció de pagament en tres terminis, que seran les següents: primer termini 6 de juliol de 2020, segon termini 7 de setembre de 2020 i tercer termini 5 d’octubre de 2020.

Més informació: web.girona.cat/coronavirus

La Junta de Govern Local va aprovar els següents terminis de pagament de rebuts de l'exercici 2020 pels conceptes que tot seguit es relacionen:

 1. Llista cobradora de l'Impost sobre béns immobles.
 2. Padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 3. Padró de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus d'activitats i residus domiciliaris no inclosos en el rebut pel subministrament d’aigua.
 4. Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris.
 5. Padró de la taxa pels serveis de control i tinença d’animals.
 6. Padró refós de taxes que comprèn els conceptes següents:
  Elements voladissos: tendals i marquesines
  Reserves d'espai, entrades de vehicles i guals.
  Materials i instal·lacions: expositors i jardineres.
  Rètols sobre la via pública.
  Quioscs.
  • En període voluntari, de l’1 d'abril al 5 de juny, inclosos. - Modificació: s'ha ampliat fins al 7 de setembre
  • En període executiu, a partir del 6 de juny, inclòs. - Modificació: a partir del 8 de setembre
 7. Padró de l'Impost sobre activitats econòmiques:
  • En període voluntari, del 15 de setembre al 20 de novembre, inclosos. - No hi ha modificacions
  • En període executiu, a partir del 21 de novembre, inclòs.
 8. Padró de les taxes pels serveis de recollida i gestió de residus domiciliaris (a cobrar en els rebuts per subministrament d'aigua).

Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

Altres mesures aprovades amb motiu de l'estat d'alarma

 • Modificar la data de càrrec dels rebuts domiciliats posposant-la al 8 de juny de 2020 en lloc del 8 de maig inicialment previst
 • Posposar les dates de càrrec dels rebuts domiciliats en concepte d’impost sobre béns immobles acollits a l’opció de pagament en tres terminis, que seran les següents: primer termini 6 de juliol de 2020, segon termini 7 de setembre de 2020 i tercer termini 5 d’octubre de 2020.
 • Eximir del pagament d’interessos en els fraccionaments o ajornaments dels rebuts de padró de l’exercici 2020 que es concedeixin en les condicions establertes en l’Ordenança fiscal general vigent, amb el venciment de l’última fracció 5 d’octubre de 2020.
PDF del calendari de cobrament de tributs 2020
Modificació i ampliació del calendari fiscal 2020
OVT. Oficina Virtual Tributària
Decret de modificació del calendari 2020
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.