Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

Calendari de cobrament de tributs i preus públics 2020 de l'Ajuntament de Girona

En període voluntari, de l'1 d'abril al 5 de juny, inclosos. En període executiu, a partir del 6 de juny, inclòs.

ATENCIÓ!

L'Ajuntament de Girona ha acordat allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals fins al 5 de setembre
Es mantindrà l’inici de la campanya, però es retardarà la finalització del termini fins al 5 de setembre, en comptes del 5 de juny previst.

Tot i que des de l’Ajuntament s’està a l’espera de les mesures que prenguin en aquest sentit les administracions superiors, ja en primer terme ha acordat allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals, que comença aquest mes d’abril. Es mantindrà l’inici de la campanya, però es retardarà la finalització del termini fins al 5 de setembre, en comptes del 5 de juny previst. També s’allargarà el calendari de pagament en el cas d’aquelles persones que el tinguin fraccionat en tres mensualitats, de manera que en comptes de fer-se efectiu als mesos d’abril, juliol i octubre, es farà en els mesos de juliol, setembre i octubre.

Més informació: web.girona.cat/coronavirus

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 14 de febrer de 2020, va aprovar els següents terminis de pagament de rebuts de l'exercici 2020 pels conceptes que tot seguit es relacionen:

 1. Llista cobradora de l'Impost sobre béns immobles.
 2. Padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 3. Padró de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus d'activitats i residus domiciliaris no inclosos en el rebut pel subministrament d’aigua.
 4. Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris.
 5. Padró de la taxa pels serveis de control i tinença d’animals.
 6. Padró refós de taxes que comprèn els conceptes següents:
  Elements voladissos: tendals i marquesines
  Reserves d'espai, entrades de vehicles i guals.
  Materials i instal·lacions: expositors i jardineres.
  Rètols sobre la via pública.
  Quioscs.
  • En període voluntari, de l’1 d'abril al 5 de juny, inclosos.
  • En període executiu, a partir del 6 de juny, inclòs.
 7. Padró de l'Impost sobre activitats econòmiques:
  • En període voluntari, del 15 de setembre al 20 de novembre, inclosos.
  • En període executiu, a partir del 21 de novembre, inclòs.
 8. Padró de les taxes pels serveis de recollida i gestió de residus domiciliaris (a cobrar en els rebuts per subministrament d'aigua).

Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

PDF del calendari de cobrament de tributs 2020
Modificació i ampliació del calendari fiscal 2020
OVT. Oficina Virtual Tributària
Tornar