Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2021

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual de juny del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 14 de juny del 2021.

El dilluns 14 de juny va tenir lloc de forma telemàtica a través de Zoom la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de juny del 2021. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat, i dades sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Tot seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc es van debatre els punts de la Comissió Informativa d'Alcaldia. El punt 5, la modificació del nomenament dels representants de la corporació en les diferents entitats, institucions i organismes a petició de l'Alcaldessa, va ser aprovat per majoria absoluta amb 19 vots a favor (JxCat, Guanyem i ERC) i 8 abstencions (PSC i Cs). I el punt 6, l’aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de la Taula pel Dret a l'Habitatge de Girona, va ser aprovat per unanimitat.

Tot seguit es va passar a debatre els punts de la Comissió Informativa de Territori. En aquest àmbit es van aprovar dos punts per unanimitat: l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 77 per a l'ajust puntual de les alineacions de diversos carrers consolidats i suspensió de la tramitació de plans derivats, projectes de gestió, i d'urbanització, i llicències i autoritzacions connexes en l'esmentat àmbit (punt 7) i la creació de la línia 12 - Av. Ramon Folch - Barri Vell – Sant Daniel - Puig L12 del transport públic urbà amb autobús (punt 8). Per majoria absoluta es va aprovar amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (Guanyem) l’aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de Girona (punt 9). 

Pel que fa a la Comissió Informativa de Drets de les Persones, es va aprovar amb 13 vots a favor (JxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem, PSC i Cs) les bases reguladores dels Ajuts Girona Kreas (punt 10), les bases reguladores de les subvencions Amplia Cultura (punt 11) i les bases reguladores del programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office (punt 12). 

En aquest àmbit també es va aprovar per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JxCat, Guanyem, ERC i Cs) i 6 abstencions (PSC) les bases específiques per a subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i creatives (punt 13). Amb 25 vots a favor (JxCat, Guanyem, PSC i ERC) i 2 abstencions (Cs) es va aprovar la modificació del reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona (punt 14). 

També es van aprovar les bases generals del programa de subvencions adreçades als centres educatius de la ciutat de Girona (punt 15) amb 15 vots a favor (JxCat, ERC i Cs) i 12 vots en contra (Guanyem i PSC). El regidor Quim Ruhí (PSC) va argumentar el vot en contra del seu grup exposant que quan el 2018 es va votar una moció per canviar aquestes bases es va fer constar que calia aprovar-les pel Consell Municipal d'Educació, i aquests canvis no s’han aprovat ni en la Comissió Permanent ni en el Plenari del Consell. També va explicar que troben a faltar els 25 punts suplementaris de barem, escoles del sector Est. Per la seva banda, el regidor Pere Albertí (Guanyem) va dir que votaven en contra perquè el debat de les bases no s’ha tractat en el Consell Municipal d’Educació, especialment en la Comissió Permanent i en el Plenari del Consell. També perquè  els canvis són molt menors i desapareixen els 25 punts suplementaris de barem. 

Per últim, es va aprovar per unanimitat les bases específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a associacions d'educació en el lleure i associacions juvenils (punt 16). 

En la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van aprovar 8 punts. Els primers es van aprovar per unanimitat: la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal - Rehabilitació de la façana posterior de l'edifici situat al carrer Tomás de Lorenzana 41 (punt 17), la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal - Rehabilitació de façanes de l'edifici situat a la plaça Sant Pere 11 (punt 18), la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal - substitució de coberta i envà pluvial de la finca situada al carrer Santa Eugènia 22 (punt 19) i designar els membres integrants de la comissió de control del Contracte de neteja d'edificis i dependències municipals i designar responsable del Contracte (punt 20). 

Per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 en contra (Guanyem) es va aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Girona al contracte 2019.03 - D1 de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (punt 21). La regidora Laia Pelach (Guanyem) va exposar que s’oposaven a aquest punt perquè l’adhesió és una falta de respecte per a les persones que pateixen els abusos de les multinacionals energètiques (talls dels barris, de manera especial a Font de la Pòlvora i augments dels preus de la llum). 

En aquest àmbit també es va aprovar per unanimitat cedir l'ús en favor de l'Agrupament Escolta Pare Claret la finca de propietat municipal qualificada de patrimonial de 155 m² anomenada "Aurora" per destinar-la a la difusió i exercici de l'escoltisme a la ciutat de Girona i altres activitats que li són pròpies (punt 22) i l’extinció del dret de superfície constituït per Acord del Ple del 5 de juny de 2001 en favor de l'entitat Revisions de Vehicles S.A. per un termini de 20 anys (punt 23). 

I, per últim, i un dels punts importants del Ple va ser la modificació de l'article 11 relatiu a la flexibilitat de l'Acord/Conveni de Condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona incorporant un permís menstrual per a les treballadores municipals de 8 hores al mes (punt 24). Aquest va ser aprovat per majoria absoluta amb 26 vots a favor (JxCat, Guanyem, PSC, ERC i 1 membre de Cs) i 1 abstenció (l’altre membre de Cs). 

En el Ple es van presentar quatre mocions ciutadanes, tres d’elles presentades pel Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat. Una d’elles, i defensada pel representant de l’entitat Pau Lanao, anava a favor de la declaració institucional per l'aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d'Amèrica contra Cuba, per tal que sigui substanciada davant el Ministeri de relacions exteriors i el govern de l'estat espanyol. Va ser aprovada per 25 vots a favor (JxCat, Guanyem, PSC i ERC) i 2 abstencions (Cs). L’altra moció, defensada per la membre de l’entitat Mar Llop i en representació de la Comissió Unitària 28 de Juny, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, el Grup de Lesbianes de Girona i Girona Orgullosa, anava en favor de la Llei Trans Estatal. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat. Per últim, el Centre va presentar una moció per l'accés universal a les vacunes contra la Covid-19. Va ser defensada per Àngel Figa, representant de l’entitat, i va ser aprovada amb 25 vots a favor i 2 abstencions. 

La darrera moció ciutadana va ser la presentada per l’entitat Comissions Obreres en suport al tren de la Costa Brava. Presentada pel representant de l’entitat Pau Noy, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

Tot seguit es van passar a les mocions dels grups municipals. Cal destacar que Ciutadans va retirar la seva moció, ja que era la mateixa que anteriorment havia presentat Comissions Obreres. Així, es va passar a la proposta presentada pel grup municipal PSC, en concret pel regidor Quim Ruhí, per a la conservació i millora de les hortes de Santa Eugènia de Girona. Aquesta va ser aprovada per unanimitat. I, finalment, es va debatre la moció de Guanyem Girona, defensada per la regidora Cristina Andreu, sobre la necessitat d'aplicar un projecte pilot de renda bàsica universal a Girona. La moció va ser desestimada amb 8 vots a favor, 6 abstencions i 13 vots en contra.   

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. 

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.