Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona, primer ajuntament a revisar d’ofici les factures d’aigua durant el confinament per la COVID19

Davant la importància del servei d’aigua com a bé públic i essencial, des de l’Ajuntament de Girona es prioritza la política de protecció del consumidor. Per això els abonats no hauran de fer cap tramitació perquè l'Ajuntament de Girona és el primer ajuntament que farà una revisió d'ofici en la situació que s'ha donat en moltes  companyies de servei d'aigües i que afecta les factures emeses durant el confinament per la COVID19.

L'Ajuntament de Girona vol anunciar l’obertura d’un procediment de revisió d’ofici de les lectures de comptador dels abonats a Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGISSA) referent al període del confinament provocat per l’estat d’alarma per la COVID-19 i els mesos posteriors, i que s’han repercutit en les dues darreres factures emeses per la companyia. En alguns casos s’ha detectat una disfunció entre les lectures estimades i reals del consum d’aigua que pot haver repercutit en una incorrecta quantificació de la tarifa aplicada, a causa de l’impacte en el consum real del mètode de càlcul per trams que s’aplica en la factura i en un context general d’augment de consum domèstic a causa de les mesures de confinament sobre la població.

Actualment s’està analitzant el nombre d’abonats que poden haver estat afectats, si bé es creu que serà un percentatge reduït sobre el total d’abonats a la companyia. Segons les primeres estimacions, un terç dels usuaris se’ls va realitzar una lectura real ja en el seu moment, per tant les seves factures són correctes i queden exclosos d’aquesta revisió. Respecte la resta d’abonats, la revisió es concentrarà en aquelles factures que s’ha augmentat de tram del segon al tercer trimestre del 2020, i que també han augmentat de tram aquest darrer trimestre del 2020 respecte el mateix trimestre del 2019. Per això es calcula que el percentatge d’afectats final serà reduït.

En els pròxims dies, i un cop es disposi de tota la informació, Aigües de Girona, Salt i Sarrià es posarà en contacte amb les persones que puguin haver estat afectades per fer l’abonament corresponent, obrint paral·lelament les vies de reclamació corresponents en els casos on hi hagi dubtes o desacords. Aquesta disfunció en la facturació s’ha pogut detectar en alguns casos gràcies als processos de control intern que la companyia activa quan es detecten consums elevats respecte als consums habituals, i que serveixen en molts casos per detectar fuites o altres anomalies en el sistema de distribució i consum d’aigua.

El procediment de control

A partir del 13 de març, quan es va iniciar el confinament decretat per l’estat d’alarma, es va iniciar un protocol per aplicar lectures estimades del consum d’aigua a la ciutat de Girona, basant-se en els consums realitzats en el mateix període de l’any anterior. Tanmateix, es va realitzar una supervisió exhaustiva per evitar aplicar consums desmesurats o molt inferiors a les mitjanes anuals que tenen els abonats.

Un cop es valida una ruta ja llegida, surten un seguit d’incidències com poden ser consums superiors al 50% respecte als consums anteriors i consums superiors a 200 m3. En aquesta primera supervisió es detecten diverses incidències i, en cada una d’elles, es determina quin tipus és (fuita, error de lectura...) i en funció d’això s’aplica un criteri o un altre en la facturació (tarifa de fuita, correcció del número de la lectura...).

Després de validar aquestes lectures estimades, es va realitzar la supervisió dels rebuts ja calculats (encara no enviats als clients). En aquest cas, es van mirar totes aquelles pòlisses que tenien una desviació de consum superior al 50% i aquelles factures amb import superior a 150 € i que tenien una desviació de l’import superior al 50%.

També es va iniciar un enviament massiu de correus electrònics sol·licitant la lectura a l’abonat. Es va enviar un missatge a tots aquells abonats que se’ls va aplicar una lectura estimada, i dels que es disposava del correu electrònic de contacte. En total, es van rebre unes 600 respostes amb les lectures corresponents. Totes aquestes lectures rebudes es van aplicar de forma manual abonat per abonat i després es va calcular de nou el rebut per aplicar el consum llegit.

Tot i que es van aplicar lectures estimades basant-se en el consum del mateix període de l’any anterior, el confinament ha provocat, en alguns casos, més consum d’aigua. Aquest major consum es pot haver cobrat en la factura d'aquest mes de setembre, obrint la possibilitat d'un salt de bloc i per tant d'un augment del preu de l'aigua, que és el que ara s'està analitzant d'ofici. Cal tenir en compte, que per fomentar l’estalvi d’aigua, aquesta es cobra per blocs, i com major és el consum d’aigua, més cara és, tal com es pot observar en la següent taula:

PREU CÀNON ACA
Tram Preu
TRAM 1 0,493600 €
TRAM 2 1,137000 €
TRAM 3 2,842500 €
TRAM 4 4,548000 €


Ara s’estan resolent totes aquelles situacions presentades pels abonats i s’està repartint el consum entre la lectura real actual i l’última lectura real per evitar que no s’arribi al bloc 4 del cànon. D’aquesta forma l’abonat afectat per la disfunció entre la lectura estimada i la lectura real tindrà un consum aplicat a les factures que s’ajustarà al que realment va fer.

De l’1 d’abril del 2020 al 21 de setembre del 2020 s’han realitzat 921 rectificacions de factura per repartiments de consums i aplicació de tarifa de fuita. La majoria d’aquestes rectificacions són sol·licituds d’abonats que discrepaven de les lectures estimades durant el període de confinament.

És important destacar que durant el període de confinament no totes les lectures van ser estimades. Del total de 66.620 abonats a Aigües de Girona, Salt i Sarrià, només 25.811 van tenir lectures estimades durant el període de confinament. La resta són lectures reals, i per tant no queden afectades per aquest procés de revisió.

Per finalitzar, cal destacar que en aquells casos on el consum acumulat a la nova factura era molt superior al normal, es va aplicar el repartiment de consum abans que l’abonat presentés reclamació a AGISSA. Un cop feta la rectificació es feia una trucada a l’abonat per explicar el que havia passat.

El termini màxim previst per dur a terme tota la regularització és el 31 de desembre del 2020.

Tornar