Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre mobilitat | Coronavirus

FAQ sobre mobilitat

Última actualització: 09-04-2021

Puc sortir de Catalunya?

No, s’ha decretat un confinament perimetral de tot Catalunya, excepte per la mobilitat essencial: 

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament
 • Educació
 • Retorn al lloc de residència per causes justificades
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin fer telemàticament o estacions de proveïment en territoris limítrofs (municipis que tens al costat)
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil
 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament
 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables
 • Dret de manifestació i participació política
 • Permisos i visites penitenciàries
 • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

Puc sortir de la comarca?

No, s’ha establert un confinament comarcal durant tota la setmana en els desplaçaments interns, amb l’única excepció de la mobilitat essencial descrita anteriorment i per a activitats docents, activitats d'intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d’activitats de l’àmbit del lleure educatiu permeses a totes les etapes, sempre que no impliquin pernoctació. Només s'autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars.

Puc sortir de casa?

Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva. Desplaçaments basats en la bombolla de convivència. 

Quan no puc sortir de casa?

Estan prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 hores. 

En quins casos no s’apliquen les restriccions de mobilitat nocturna?

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts
 • Retorn de l’exercici de dret de manifestació i participació política
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents
 • Actuacions urgents davant dels òrgans judicials que no es puguin fer telemàticament
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 4 i les 6 hores
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

Puc quedar amb coneguts, amics o familiars?

Les reunions i trobades familiars i de caràcter social estan limitades a un màxim de 6 persones i 2 bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència. Recomanació de limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència. 

Estan permesos els casaments, serveis religiosos, celebracions i enterraments?

Sí, aquests han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada, el control d’accessos i aglomeracions i es desenvolupin de forma estàtica. En la resta de cerimònies i actes, que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones. 

Es pot anar als parcs infantils i fer ús dels gronxadors, tobogans i altres jocs?

Sí, els parcs infantils de la ciutat de Girona estan oberts fins a les 20 h i s’ha de respectar una ocupació del 50%. 

Els parcs i jardins de la ciutat estan oberts?

Sí, estan oberts fins a les 20h (el parc del Migdia, els jardins John Lennon, els jardins dels Alemanys, els jardins de la Muralla, els jardins de la Devesa i els jardins de la Francesa). Ara bé, es demana a la ciutadania que respecti les normes de seguretat sanitàries marcades per la Generalitat de Catalunya. El parc de la Devesa i les hortes de Santa Eugènia es mantenen oberts. 

Veure totes les respostes

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre transport | Coronavirus

FAQ sobre transport

Última actualització: 09-04-2021

El transport públic funciona amb normalitat?

Sí, de moment les línies d’autobús funcionen dins el seu horari habitual, igual que la Girocleta. Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

Quantes persones poden anar dins el taxi?

Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor.

Veure totes les respostes