Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

Publicador de continguts

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2024

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu de la subvenció és assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. Pot acollir-se a aquesta convocatòria qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s’especifiquen a les bases reguladores.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del 25 de març al 23 d'abril de 2024 (ambdós inclosos).

Bases i convocatòria

Objectius

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament de subvencions destinades a donar suport a projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents i a projectes per a joves promoguts per entitats de la ciutat.

Són subvencionables les despeses vinculades a projectes d'actuació en aquests dos àmbits:

  • Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.
  • Projectes per a joves de 16 a 29 anys.

Aquestes bases regulen el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les disposicions dineràries, realitzades per l’Ajuntament de Girona, destinades a fomentar projectes i activitats d’interès en l’àmbit del lleure educatiu per a infants i adolescents i projectes i activitats destinades a joves.

Entitats beneficiàries i requisits

Pot acollir-se a les subvencions previstes en aquestes bases reguladores qualsevol entitat sense afany de lucre que reuneixi els requisits que s’especifiquen. 

Són subvencionables les despeses vinculades a projectes d’actuació en aquests dos àmbits:

  1. Tenir la seu social al terme municipal de Girona, estar inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat.
  2. Haver presentat a l’Ajuntament tota la documentació requerida anualment per al Registre Municipal d’Entitats.
  3. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i haver justificat adientment les subvencions municipals concedides anteriorment o que es trobin dins el termini d’obligació de justificació.
  4. Que el seu objecte d’actuació sigui la dinamització de projectes juvenils en el marc de les diferents polítiques de joventut de la ciutat o de lleure educatiu per a infants i adolescents.
  5. Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar projectes realitzats durant l’any en curs i abans del 31 de desembre.
  6. Se subvencionarà un màxim d’un únic projecte per a entitat.
  7. Les activitats hauran de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents que les cobreixi.
  8. Complir amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Bases al BOP núm. 184 del 23/09/21
Bases en català
Bases en castellà
Extracte de la convocatòria 2024 al BOP núm. 59 del 22/03/2024
Convocatòria 2024 en català
Convocatòria 2024 en castellà

Tornar