Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat.

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de setembre al 20 d'octubre de 2020

Sol·licitud

Termini d’execució dels projectes

El termini d’execució dels projectes s’estableix dins el període marcat des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

Forma de presentació

Les entitats hauran de presentar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Girona, segons el model normalitzat de subvenció i/o ajut que estaran a disposició dels sol·licitants a la seu electrònica. També es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

Període de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2020 és del 22 de setembre al 20 d'octubre.

Documentació a presentar

La documentació cal presentar-la mitjançant el tràmit específic que trobareu a la seu electrònica de l’Ajuntament.

 1. Document “Sol·licitud de la subvenció a projectes d’entitats juvenils
 2. Document “Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social”.
 3. Document “Declaració responsable del compliment dels requisits de la llei 38/2003 General de Subvencions”.
 4. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud
 5. El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual de totes les persones que tinguin contacte amb els infants o joves destinataris del projecte (referit per a cada persona física que presta el servei: directors, monitors, coordinadors, personal de pràctiques, voluntaris, etc.) conforme no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte dels establerts a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.
  L’acreditació s’ha de materialitzar mitjançant certificació negativa (nominal) en fonament al RD 1110/2015, d’11 de desembre (Registre Central de delinqüents sexuals) amb data de l’any en curs.
 6. Memòria acreditativa de la significativa presència de l’entitat a la ciutat i d’haver realitzat activitats a la ciutat de Girona durant l’últim any
 7. Pòlissa de responsabilitat civil i assegurança d’accidents amb els corresponents rebuts bancaris de pagament.
 8. Programa d’actuació per a l’any vigent que ha d’incloure:
  • Nombre de membres de l’entitat
  • Els principals projectes i activitats que de forma habitual l’entitat fa durant l’any
  • Les activitats anuals previstes i el seu cost
  • El pressupost d’ingressos i despeses de l’any en curs
 9. Respecte al projecte, aquest tindrà una extensió màxima de 6 pàgines i inclourà com a mínim:
  • Breu definició de com serà l’activitat
  • Àmbit territorial i lloc previst de realització de l’activitat
  • Dates i horaris de l’activitat
  • Previsió de persones beneficiàries
  • Pressupost global
  • Aportació pròpia i altres recursos previstos
  • Aportació sol·licitada
  • Persones responsables de la gestió del projecte

En cas que la documentació de la sol·licitud sigui incorrecta o incompleta l'Ajuntament ho notificarà a l'entitat per tal que l'esmeni o ampliï. Si en el termini de 10 dies hàbils després de la notificació no s'ha esmenat l'errada o mancança, s'arxivarà l'expedient sense cap tràmit posterior.

Tràmit de sol·licitud

Tornar